X
<

DOSSIER SCHIPHOL

 

DOSSIER: GANZENBEHEER RONDOM SCHIPHOL


Speciaal voor het gebied rondom de luchthaven Schiphol beschikt de FBE over een ‘Faunabeheerplan ganzen omgeving Schiphol’. Het belang van de vliegverkeersveiligheid staat daarbij voorop. Dit biedt de FBE de mogelijkheid om gericht op te treden ter voorkoming van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen.

Op deze website pagina treft u verschillende achtergrondstukken aan waarmee de FBE u zicht wil bieden op de stand van zaken in dit dossier. In de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid treft u de jaarlijkse rapportages aan m.b.t. de resultaten van het gevoerde beheer rondom Schiphol. Ganzenbeheer onderdeel van viersporenbeleid. Om de kans op incidenten met ganzen en vliegtuigen te verkleinen heeft de FBE een ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018 opgesteld. Dit FBP ‘Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol loopt tot 1 april 2018. Dit ganzenbeheerplan is één van activiteiten die in het kader van de< Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV)* wordt ingezet en brede steun heeft verkregen.

Binnen het NRV wordt een viersporenbeleid voorgestaan: (1) het (radar-)techniek spoor, (2) het ruimtelijke ordening spoor: geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden, (3) het populatiebeheer spoor: de invulling hiervan vindt plaats d.m.v. het Faunabeheerplan, het tot slot (4) het spoor om de foerageermogelijkheden te beperken: onderwerken van oogstresten op landbouwgronden. * De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Schiphol Nederland b.v., Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Gemeente Haarlemmermeer, Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.  

 

 

 

 

14 March 2018

Ganzenbeheerplan Schiphol goedgekeurd

Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, tegelijkertijd heeft Nederland ook een rijke natuur. Deze combinatie van intensief ruimtegebruik en natuur leidt tot een conflict in de omgeving van Schiphol. Immers de groei van de ganzenpopulatie in combinatie met de groei van het vliegverkeer veroorzaakt een groot risico op aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen.

Om de kans op incidenten met ganzen en vliegtuigen te verkleinen heeft de FBE eerder een Ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018 opgesteld. Dit faunabeheerplan verloopt in 2018. Daarom heeft het FBE bestuur vorig jaar besloten tot het opstellen van een nieuw “Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024”. Dit proces is onlangs afgerond en bevindt zich nu in de fase dat nieuwe ontheffingsaanvragen zijn ingediend.

Nieuw Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 
Vliegveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema en staat daarmee in de belangstelling. Mede een reden om na evaluatie van het gevoerde beheer te komen met een actualisering van het faunabeheerplan. Een nieuw faunabeheerplan heeft als doel dat het huidige beheer voor de luchtverkeersveiligheid minimaal kan worden voortgezet, de FBE ziet dit graag zo mogelijk verruimd. Draagvlak voor de uitvoering onder de diverse belangenpartijen is daarbij van betekenis. 

Nadat het FBE bestuur dit faunabeheerplan begin februari had vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring ingediend bij GS., is op 13 maart jl. het plan door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Daarbij heeft de provincie overigens de goedkeuring gedeeltelijk onthouden aan de voorgestelde maatregelen in de zogenaamde 10-20 km zone voor bepaalde ganzensoorten en dit beperkt tot de grauwe gans en de groep van verwilderde ganzen, hybride ganzen en de zogenaamde soepganzen.

Het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol en het GS besluit kunt u hier bekijken.

De FBE Noord-Holland heeft inmiddels ontheffingsaanvragen ingediend om de uitvoering van nestbehandeling, afschot en ruivangsten in de omgeving mogelijk te maken. Hierbij is onderscheid gemaakt in een zone tot 10 kilometer rondom Schiphol en in een zone die loopt van 10-20 kilometer rondom deze luchthaven.

Onderdeel van viersporenbeleid
Dit ganzenbeheerplan is één van activiteiten die, sinds 2010,  in het kader van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) wordt ingezet en brede steun heeft verkregen. O.a. door dit uit te werken in een Convenant “Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol”. Binnen het NRV wordt daarbij een viersporenbeleid voorgestaan: (1) het (radar-)techniek spoor, (2) het ruimtelijke ordening spoor: geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden, (3) het spoor om de foerageermogelijkheden te beperken: onderwerken van oogstresten op landbouwgronden en tot slot (4) het reductie spoor m.b.t. het populatiebeheer van de ganzen: de invulling hiervan vindt plaats d.m.v. het Faunabeheerplan.