X

 

VRIJSTELLING

 

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese ganshoutduifkauwvoszwarte kraai en het konijn.

De provincie kan ook diersoorten op de vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Voor meer informatie hierover zie ons  dossier Wet natuurbescherming.
De Provincie Noord-Holland heeft (artikel 3 Verordening Vrijstellingen soorten Noord-Holland) vanaf 1 januari 2017 de volgende diersoorten vrijgesteld:

 

  • brandgans
  • ekster
  • gaai
  • grauwe gans
  • knobbelzwaan
  • kolgans
  • meerkoet
  • spreeuw
  • wilde eend
  • gedomesticeerde en hybride ganzen (d.w.z. iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans.)

 M.b.t. het toepassen van werende middelen is met de Provincie afgesproken dat het beleid van het Faunafonds wordt gevolgd.

 

VRIJSTELLING NESTBEHANDELING

Vrijstelling is verleend voor nestbehandeling van nesten van de brandgans, grauwe gans, knobbelzwaan en kolgans ter voorkoming van belangrijke schade aan bedrijfsmatige teelt van landbouwgewassen (artikel 2 Verordening Vrijstellingen soorten Noord-Holland). Dit geldt inclusief gedomesticeerde en hybride ganzen (d.w.z. iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans)

Ter voorkoming van dreigende schade is het toegestaan nesten en eieren van alleen deze genoemde soorten te rapen, opzettelijk te vernielen, te beschadigen en wegnemen. M.b.t. de brandgans is het eveneens toegestaan voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen.
Voor meer informatie zie Verordening vrijstelling soorten.

 

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorieën van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.