X
20 July 2017

GOEDKEURING GS FAUNABEHEERPLAN ALGEMENE SOORTEN 2017 – 2023

De Wet Natuurbescherming staat toe dat dieren weggejaagd mogen worden van de plek waar ze schade veroorzaken. Daarvoor is toestemming nodig van de provincie. Voordat de provincie die toestemming geeft, moet de noodzaak aangetoond worden en moet duidelijk zijn waar, wanneer en op welke manier de dieren weggejaagd mogen worden. Wanneer een bepaalde diersoort in het hele land of in de hele provincie voor overlast zorgt, kan het Rijk of de provincie bestrijding, ter voorkoming van schade, ook toestaan zonder dat daar iedere keer een ontheffing voor nodig is. Dit zijn de zogenaamde ‘vrijgestelde soorten’. Ook voor de bestrijding van deze soorten is een zorgvuldige onderbouwing nodig.
 
In het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017 – 2023 van de Faunabeheereenheid, is die onderbouwing opgenomen voor elf vrijgestelde soorten. Het gaat daarbij om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw en wilde eend. De provincie heeft het plan getoetst aan de wet en aan de aanvullende eisen die de provincie stelt. Voor tien soorten is het plan goedgekeurd, soms met een kleine aanpassing. Voor wilde eend vinden Gedeputeerde Staten de onderbouwing nog onvoldoende en is aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland gevraagd om extra informatie te leveren.
 
De schade veroorzaakt door de overige tien diersoorten uit het FBP mag , onder voorwaarden, op basis van een vrijstelling bestreden worden in Noord-Holland. Het gaat daarbij om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet en de spreeuw.
Tevens is de uitoefening van de jacht op de vijf jachtsoorten hiermee mogelijk gemaakt. Ook is het voorgestelde beheer van smient en nijlgans goedgekeurd. Echter, de uitvoering hiervan is nog afhankelijk van nadere procedures.
 
Met deze goedkeuring is tot en met 18 juli 2023 voorzien in de uitoefening van jacht en beheer en schadebestrijding voor de in dit faunabeheerplan behandelde soorten.
Het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017 – 2023 en het GS-Besluit van 18 juli 2017 staan ter inzage onder publicaties op deze website.