X
<

ACTUELE PUBLICATIES

 

 

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017 - 2023

Besluit 86 (2017) - Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017 - 2023

Faunabeheerplan damherten

Ganzenbeheerplan 2015-2020

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol 2018 en Besluit

 

ONTHEFFINGEN

De volgende vrijstelling(en) zijn momenteel actief:

Definitief PB nr 109 Uitgiftedatum 10 november 2016 Verordening vrijstellingen soorten

 

De volgende opdracht (-en) of aanwijzing(-en) zijn momenteel actief:
Besluit 15 (2019) - Opdracht doden van damherten en reeën ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren

Besluit (2018) - Opdracht rosse stekelstaart

Besluit (2018) - Opdracht nijlgans

Wijzigingsbesluit (2019) - Toevoeging voorschrift aan opdracht bestrijding nijlgans (2018)

 

Ontheffingen kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën. Per categorie zijn er verschillende ontheffingen actief:

 

GROFWILDONTHEFFINGEN

Besluit 50 (2015) Damhert buiten leefgebied

Besluit 49 (2015) Damhert binnen leefgebied

 

ALGEMENE ONTHEFFINGEN

Besluit 13 (2014) Vos

Besluit 13 (2015) Beheer zomerganzen

Besluit 15 (2016) Gebruik geweer afpalingskring de Hin

Besluit 51 (2015) Broedparen ganzen

Besluit 46 (2015) Gebruik geweer afpalingskring Westergeest (Texel)

Besluit 37 (2017) Gebruik geweer afpalingskring Naardermeer

Besluit 11 (2018) Schiphol afschot 10-20 km zone

Wijziging besluit 11 Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol (2018)

Besluit 12 (2018) Schiphol afschot 0-10 km zone

Wijziging besluit 12 Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol (2018)

Besluit 13 (2018) Schiphol nestbehandeling 0-20 km zone

Wijziging besluit 13 Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol (2018)

  

PERCEELGEBONDEN ONTHEFFINGEN

Besluit 14 (2015) Schadebestrijding zomerganzen 

Besluit 5 (2016) Kolgans

 

GEBIEDSGEBONDEN ONTHEFFING

Besluit 21 (2015) : Aanwijzing vangacties ganzen landbouwschade Noord-Holland
Besluit 10 (2018) Schiphol vangacties 10-20 km zone

 

VERORDENING FAUNABEHEER

Besluit 109 (2016) : de Verordening Vrijstellingen soorten Noord-Holland

Besluit 134 (2016) : de Verordening Faunabeheer Noord-Holland

 

RAPPORTAGES

Zomerganzen in Noord-Holland 2018 - Eindrapport

Zomerganzen in Noord-Holland 2017 - Eindrapport

Damhert- en reetelling Duingebied Noord- en Zuid-Holland 2019

Damhert- en reetelling Duingebied Noord- en Zuid-Holland 2018

Beheerrapport damhert Noord- en Zuid-Holland 2018-2019

Beheerrapport damhert Noord- en Zuid-Holland 2017-2018

Reetelling Noord-Holland 2018

Rapport reeverkenning Noord-Holland

 

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

 

ONDERZOEK

Folder African Swine Fever (ASF) juli 2014

Rapport Sovon Rosse stekelstaart

 

NATURA 2000

Gebieden die door de minister zijn aangewezen als speciale beschermingszones worden in het kader van hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming aangeduid als Natura 2000 gebieden.

Voor elk aangewezen Natura 2000 gebied moet het bevoegd gezag een Natura 2000 beheerplan vaststellen. In Natura 2000 beheerplannen staan onder andere de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelen worden gerealiseerd. Het Natura 2000 beheerplan gaat ook in op activiteiten in en rond het gebied.

In provincie Noord-Holland zijn 19 gebieden begrensd als Natura 2000 gebied. Voor een deel van deze gebieden bestaat er reeds een N2000 beheerplan.  Meer informatie hierover wordt gegeven op de website van de provincie Noord-Holland.

Met betrekking tot het (zomer-)ganzenbeheer hebben effectenanalyses plaatsgevonden. Op basis daarvan zijn Natuurbeschermingswet vergunningen afgegeven die nadere regels stellen aan de uitvoering van het ganzenbeheer.

Van de volgende gebieden zijn deze Natuurbeschermingswet beschikkingen aanwezig: