X

ALGEMEEN

Op deze website informeren wij u graag over de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en wettelijke taken van faunabeheereenheden in Nederland.


Vandaag de dag kent iedere provincie haar eigen faunabeheereenheid en kunt u via deze website, per provincie, de vigerende faunabeheereenheid raadplegen. U zult zien dat faunabeheereenheden onderling verschillen. Dit heeft te maken met de lokale provinciale situatie en haar democratische verantwoording als Bevoegd Gezag.
Wat wel uniform is, is het landelijk wettelijk kader. Deze landelijke portaalpagina richt zich dan ook alleen op de landelijk algemene en wettelijke kaders, waar individuele faunabeheereenheden mee te maken hebben.


Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden, als vervanging van de Flora en faunawet. Ook in de Wet natuurbescherming hebben faunabeheereenheden een belangrijke coördinerende rol in de uitvoering van het planmatige faunabeheer. In de Wet natuurbescherming zijn naast ontheffingen en opdrachten (voorheen aanwijzingen) ook de jacht en vrijstelling onderdeel uit gaan maken van de door faunabeheereenheden opgestelde en door provincies goedgekeurde faunabeheerplannen. Faunabeheereenheden zijn  samenwerkingsverbanden van jachthouders en maatschappelijke organisaties.

 

JACHTRECHT

Grondeigenaren maken vanuit het grondwettelijk eigendomsrecht aanspraak op het jachtrecht. Iedere grondeigenaar is in beginsel jachthouder. Dat wil niet zeggen dat deze dat zelf uitvoert en of uit moet voeren. Door middel van pacht of verhuur kunnen de jachtrechten over gaan naar andere personen dan de eigenaar. De eigenaar doet daarbij afstand van het jachtrecht. Een jachthouder is dus niets meer of minder dan de persoon of organisatie die vanuit eigendom, pacht of huur beschikt over de jachtrechten.
Het jachtrecht geeft, privaatrechtelijk, recht om krachtens de Wet maatregelen uit te voeren gedurende het jachtseizoen, ten aanzien van de voor de jacht wettelijk benoemde soorten.

 

BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING

Alle overige maatregelen in het kader van faunabeheer vallen onder beheer en schadebestrijding. Hiervoor is niet de jachthouder, maar de grondgebruiker (eigenaar of agrariёr) verantwoordelijk. Handelingen op basis van beheer en schadebestrijding vinden plaats op basis van een grondgebruikersverklaring ten dienste van de grondgebruiker.  De in de Wet genoemde belangen hebben betrekking op de belangen van de grondgebruiker en in sommige gevallen ziet dit op maatschappelijke belangen, zoals verkeersveiligheid en veiligheid van het vliegverkeer.

 

 

 

 

FBE STRUCTUUR

 

Onder de Flora en faunawet bestond het bestuur van Faunabeheereenheden uit jachthouders, het was dan ook een samenwerkingsverband van jachthouders. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn de besturen uitgebreid met vertegenwoordigers namens maatschappelijke organisaties. Thans hebben zitting in de FBE besturen; Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen, de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondgebruik, de Federatie Particulier Grondbezit en de Land- en tuinbouw organisaties. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn in alle provincies vertegenwoordigers namens maatschappelijke organisaties toegetreden, zoals gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Dierenbescherming, provinciale milieufederaties en andere regionale vertegenwoordigers.


De FBE-besturen worden door een secretariaat ondersteund; de contactgegevens van deze provinciale secretariaten vindt u onder het kopje CONTACT.

 

 

 

DE WET

 

Nederland kenmerkt zich door haar bijzondere samenstelling; het is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, het heeft de meest intensieve landbouw ter wereld en kent een zeer dichte infrastructuur. Dit in combinatie met de maatschappelijke wens voor veel en kwalitatief mooie natuur leidt tot conflicten. Dieren worden dan veelal als boosdoeners gezien.

Dergelijke conflicten uiten zich in het aantal wildaanrijdingen, in Nederland ca 12.000 met grotere zoogdieren (herten, reeën, wilde zwijnen vossen en dassen) per jaar en vraat en andere schade aan landbouwgewassen. Landelijk wordt jaarlijks tussen de 15 en 20 miljoen euro aan tegemoetkomingen in deze faunaschade uitgekeerd. LEES MEER...