X
DAS

De das is een tot 80 centimeter lange en 30 centimeter hoge martersoort. Meest opvallend is zijn brede kop en spitse snuit met brede zwart-witte strepen. Het lichaam is grijs. De das zoekt ’s nachts naar eten en verblijft overdag in zijn burcht: een serie ondergrondse tunnels die hij soms met de vos deelt. Sommige van die burchten zijn al heel oud, soms worden ze ook verlaten. Verreweg de meeste zijn te vinden op de Veluwe, de Maasvallei en in Zuid-Limburg. De das verblijft in de akker- en weidelandschappen met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Hij is een alleseter: van knollen, klaver, gras en vruchten tot kleine beestjes als wormen, slakken en kikkers. Een dassenpaar blijft levenslang bij elkaar. Het vrouwtje werpt eens per jaar een nest van 1 tot 5 jongen. WAAROM BEHEER NODIG IS

In de jaren 70 was de das een schaarse vertoning. Er werden veel dassen uitgezet, onder andere in de Achterhoek. Dat heeft geholpen, want de populatie groeit aardig. De das is niet meer bedreigd. Dat leidt lokaal tot problemen. Dassen brengen op sommige plekken schade toe aan de maïsteelt en ze wroeten in akkerranden op zoek naar kevers en insectenlarven. De das wordt nog al eens beschuldigd dat hij schade toebrengt aan graslanden en maïspercelen, terwijl dat in werkelijkheid is veroorzaakt door zwijnen. De schade is makkelijk te herkennen: dassen krabben de bladeren van de kolf weg (en laten een krans van blaadjes achter), zwijnen vreten door het blad de maïs op. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De das wordt door de Wet natuurbescherming beschermd: niet verjagen en niet jagen. Schadegevoelige gewassen als maïs kunnen wel met rasters worden beschermd (passief weren). Jaarlijks worden in Nederland zo’n 1.000 dassen doodgereden. Gemeenten plaatsen rasters langs wegen en tunnels om de dieren veilig te laten oversteken. Automobilisten kunnen helpen om dit soort schade te voorkomen door op het platteland ‘s avonds rustig te rijden en de bermen in de gaten te houden. Ziet u een aangereden das, meld dat bij de politie (0900-8844). Die waarschuwt een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) die verdere maatregelen neemt. Meer informatie hoe schade van dassen te voorkomen kunt u vinden in de preventiekit Das van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De provincie is terughoudend in het uitgeven van een ontheffing voor (ver-) en bejagen van dassen. Voor bedrijfsmatige gewasschade kan er een tegemoetkomingsaanvraag ingediend worden bij BIJ12 afdeling Faunazaken. Dit kan via www.faunaschade.nl.

Er gelden ook dassenovereenkomsten. Binnen de overeenkomst ontvangt de agrariër een tegemoetkoming in de schade. De vergoeding staat voor maximaal vijf jaar vast en wordt, na ontvangst van een ingevulde verklaring met betrekking tot naleving van de voorwaarden, jaarlijks uitgekeerd. In 2016 heeft BIJ12 Faunazaken in opdracht van de provincies opnieuw de schades getaxeerd bij de agrariërs die tot en met 2015 een overeenkomst hadden én bij agrariërs die in zowel 2014 als 2015 dassenschade bij BIJ12 hadden gemeld. In de loop van 2017 kregen de agrariërs op basis van deze taxaties nieuwe dassenovereenkomsten voorgelegd. Het is momenteel niet mogelijk om een dassenovereenkomst af te sluiten.

 

  

HET WETEN WAARD

  • Het haar van de das werd vroeger gebruikt in verf- en scheerkwasten.
  • De das is familie van de otter, de wezel, de bunzing, de nerts en de boom- en steenmarter.
  • De stichting Das en Boom heeft een meldpunt ingericht om dassenleed tegen te gaan. 

  

MEER WETEN

- over de opvang van dassen: Das en Boom

- over het leven en de sporen die de das achterlaat: Zoogdiervereniging/das