X

UITVOERING

 

 

ONTHEFFINGEN: BESCHERMING, TENZIJ..

 

De Wet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren, tenzij ze grote schade opleveren aan verkeer, landbouw of natuur. De uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen die voor specifieke schades of gebieden gelden. 

De Wet natuurbescherming beschermt alle van nature in Nederland voorkomende:

 • zoogdieren, m.u.v. de zwarte rat, bruine rat en de huismuis
 • vogels
 • amfibieën en reptielen
 • vissen

De bescherming betekent dat de dieren niet gedood, verwond, gevangen, bemachtigd of daarvoor opgespoord mogen worden. Gedomesticeerde dieren (dieren die thuis gehouden worden) vormen daarbij een uitzondering.   

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese ganshoutduif, kauw, voszwarte kraai en het konijn.

De provincie kan ook diersoorten op de provinciale vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Provincie Flevoland heeft in 2017 de volgende diersoorten vrijgesteld om te verstoren:

 • kolgans
 • grauwe gans
 • brandgans
 • smient
 • wilde eend
 • holenduif
 • spreeuw
 • ringmus
 • huismus
 • meerkoet
 • knobbelzwaan
 • roek
 • ekster
 • toendrarietgans

Provincie Flevoland heeft in 2017 de volgende diersoorten vrijgesteld om te doden:

 • veldmuis
 • bosmuis

 

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden,  worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten. De Provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend, onder andere voor de volgende diersoorten:

 • ree
 • grauwe gans
 

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen jachthouders een individuele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. Hiervoor kunt u contact opnemen met de FBE. De FBE kan de aanvraag bij de provincie indienen. Zo zijn er individuele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door holenduiven en hazen. De Stichting Zwerfkatten Nederland beschikt over een ontheffing om verwilderde katten te vangen en na castratie weer uit te zetten. 

 

OPDRACHT

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd.

Sinds november 2021 voert de FBE tijdelijk totdat er een nieuwe situatie is ontstaan de opdracht valwild van de provincie uit. Aanrijdingen met in het wild levende dieren kunnen via 0900-8844 worden gemeld. Een van onze vrijwilligers handelen de wildaanrijding binnnen 30 minuten na de melding van de meldkamer politie ter plekke af.