X

ALGEMEEN

 

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN
FAUNABEHEEREENHEID FLEVOLAND

De FBE coördineert de uitvoering van alle vormen van het faunabeheer in de provincie FLevoland. Ze regelt het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door te werken aan schadebestrijding en beheer van dierenpopulaties.

Soms gaat het belang van het dier voor, soms leidt de overlast bij boeren of verkeer tot ingrijpen. Agrariërs, particuliere grondbezitters, jagers, natuurorganisaties en overheden werken hiervoor samen in de FBE. Met deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van het faunabeheer in Flevoland. 

 

De Wet natuurbescherming (Wetnb) zorgt voor de bescherming en het behoud van in het wild levende dier- en plantensoorten. ‘Zomaar’ jagen op dieren is niet wenselijk en op grond van deze wet ook niet mogelijk. Als diersoorten overlast of schade veroorzaken, is het toch nodig de hoeveelheid wilde dieren te reguleren. De FBE doet dat op basis van deze wet. 

LEES MEER...

 

 

De FBE Flevoland heeft een breed samengesteld bestuur. In het bestuur werken jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Flevoland op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven. De FBE is een onafhankelijke stichting die het provinciaal faunabeleid doorvertaalt in uitvoeringsbeleid. Het bestuur wordt onder leiding van onafhankelijk voorzitter de heer W.P. van der Es gevormd door:

 

*Op 7 juli 2022 heeft het FBE-bestuur tijdens de bestuursvergadering zorgvuldig overlegd over de ontstane situatie n.a.v. de gewijzigde Omgevingsverordening van provincie Flevoland. Het bestuur heeft geconstateerd dat ze wettelijk gehouden is de Omgevingsverordening op te volgen. In de Verordening staan het aantal WBE’s en hun werkgebieden benoemd. Met de inwerkingtreding van de Verordening voldeden drie WBE’s aan de eisen. WBE Noordoostpolder, WBE Oostelijk Flevoland en WBE Zuidelijk Flevoland zijn de drie WBE’s die het faunabeheer zullen gaan uitvoeren. Daarmee is het maximum van het aantal WBE’s bereikt. De provincie heeft alle WBE’s hierover op 6 juli schriftelijk bericht. 
In navolging op het besluit van FBE-Flevoland wordt het Faunaregistratiesysteem daarop aangepast. 

Deze drie nieuwe WBE’s hebben zich op 10 januari 2022 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder respectievelijk de volgende KvK-nummers: 85134570, 85134309 en 85134104 en zijn te bereiken via wildbeheereenheden@faunabeheerflevoland.nl 
 

 

WAT WIJ DOEN

Wij reguleren de fauna in Flevoland door:

  • de stand van in het wild levende dieren bij te houden;
  • per diersoort (of groep van dieren) een faunabeheerplan op te stellen;
  • wildbeheereenheden te machtigen om de wildstand te beheersen;
  • grondgebruikers te machtigen om schade te voorkomen/bestrijden;
  • advies te geven aan jagers, beheerders, grondgebruikers, burgers en gemeenten.

 

De FBE reguleert de omvang van in het wild levende dierpopulaties en werkt aan de bestrijding van schade aangericht door diersoorten. De wet zegt dat ze daarbij rekening moet houden met de: 

  • volksgezondheid en openbare veiligheid (denk aan overgebrachte ziektes);
  • veiligheid van luchtverkeer (denk aan opvliegende zwermen vogels);
  • schade aan gewassen, vee, visserij,bossen en wateren (denk aan de gevolgen van te grote groepen dieren);
  • schade aan flora en fauna (denk aan de bescherming van jonge aanplant of kwetsbare diersoorten);
  • en andere belangen bepaald door de provincie Flevoland.

 

Het werkgebied van de FBE beslaat de gehele provincie Flevoland. Op verzoek van gemeenten kan het werkgebied ook de bebouwde kom beslaan. Het bestuur wordt voor de uitvoering van deze taken bijgestaan door een professioneel bureau. De FBE ontvangt daarvoor geld van de provincie.

 

COÖRDINATIE EN UITVOERING DOOR WBE

De feitelijke uitvoering van het faunabeheer gebeurt sinds juli 2022 door drie wildbeheereenheden in Flevoland. Deze WBE’s hebben ieder een eigen werkgebied volgens de drie polders. Wildbeheereenheden in Nederland beschikken over uitgebreide gebiedskennis, hebben ruime ervaring in het faunabeheer en hebben overzicht wat er in hun werkgebieden speelt. De WBE’s verzamelen afschot- en telgegevens van een groot aantal diersoorten. Wildbeheereenheden geven uitvoering aan weidevogelbescherming, onderhouden landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen en leggen wildakkers en – weiden aan, enzovoort. Het vrijwilligerswerk gecoördineerd door WBE’s vormt een belangrijk onderdeel in de uitvoering van het faunabeheer. De WBE-werkgebieden zijn sinds de publicatie van de Omgevingsverordening in 2022 in deze kaart in te zien.  

 

MACHTIGING EN REGISTRATIE

Het beheer van WBE’s begint met de ontheffingen en opdrachten van de FBE. Deze toestemmingen geven aan welke diersoorten in welke gevallen mogen worden bejaagd. Iedere WBE machtigt voor haar werkgebied de jachthouders en zij schrijven de machtiging door aan jagers die in hun jachtveld aan het werk kunnen.  De voorschriften van de ontheffingen en opdrachten staan onder ‘publicaties’ op onze website en zijn na te lezen in het Fauna Registratie Systeem (FRS). Maar ook de uitgevoerde activiteiten van de jagers en uitvoerders worden daarin verwerkt. Zo heeft de FBE overzicht van alle genomen maatregelen.