X
 

FAUNASCHADE

 
 

 

WAT IS FAUNASCHADE?

 

Faunaschade is de schade die door diersoorten wordt veroorzaakt aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Denk daarbij aan een vos die kippen doodbijt of wilde zwijnen die maispercelen vernielen. Voor individuele agrariërs kunnen de kosten hoog oplopen. Als de schade groot is, kunnen zij hiervoor een tegemoetkoming in de schade krijgen. Gegevens over de omvang van faunaschade in Noord-Brabant en Nederland zijn te vinden op de website van BIJ12, Unit Faunafonds.

 

SCHADE BEPERKEN

Grondgebruikers (veelal agrariërs, maar ook gemeenten of waterschappen) kunnen schade aan gewassen voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en de veroorzakende diersoorten te verjagen. BIJ12, Unit Faunafonds geeft in de faunaschade preventiekits voor soortgroepen een overzicht van preventieve akoestische en visuele maatregelen om gewasschade te voorkomen en te beperken. Het Faunafonds heeft preventietips om schade aan gewassen te voorkomen. Er zijn meerdere kits opgesteld, maatregelen voor andere diersoorten en de daarbij eventueel geldende richtlijnen zijn te vinden in de Handreiking Faunaschade 2009. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van schade moeten minimaal twee van deze maatregelen zijn genomen. 

 

 

SCHADE MELDEN

Als preventieve maatregelen niet voldoende effect hebben, is het mogelijk over te gaan tot afschot door de jacht(akte)houder. Door het melden van iedere schade heeft de FBE inzicht  of schade door een diersoort snel toeneemt en maakt het mogelijk faunabeheerplannen goed te kunnen onderbouwen.

 

Het melden van bedrijfsmatige schade gebeurt via de volgende stappen:

  1. Schade melden bij BIJ12, Unit Faunafonds via www.faunaschade.nl binnen 7 werkdagen na het ontstaan van de schade.
  2. Contact opnemen met de jager of WBE om schade te bestrijden.
  3. Eventueel digitaal een machtiging aanvragen (de jager weet of dat nodig is).
  4. Een schriftelijke grondgebruikersverklaring afgeven aan de jager. Zie Beheer.

Ook burgers kunnen schade digitaal melden. BIJ12, Unit Faunafonds keert echter alleen vergoedingen uit bij bedrijfsmatige schade.

 

TOCH SCHADE?

Ontstaat er ondanks het verjagen of bestrijden toch schade van enige omvang? Dan kunnen grondgebruikers een beroep doen op een schadetegemoetkoming van BIJ12, Unit Faunafonds. De eerder gemelde schade kan doorgezet worden naar een verzoekschrift. Dan pas geldt de betaling van het behandelbedrag van €300. Meestal komt daarna een taxateur van BIJ12, Unit Faunafonds langs. Als blijkt dat er alles aan gedaan is om de schade te voorkomen en de schade meer dan €250 bedraagt, dan wordt eventueel tot vergoeding overgegaan.

Kijk voor de werkwijze om voor een vergoeding in aanmerking te komen op de site van Bij12:  Faunafonds/tegemoetkoming. Maar let wel: schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde dieren, exoten of verwilderde exemplaren van gedomesticeerde dieren komt niet in aanmerking voor vergoeding!