X

UITVOERING

 

 

ONTHEFFINGEN: BESCHERMING, TENZIJ...

 

De Wet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren, tenzij ze grote schade opleveren aan verkeer, landbouw of natuur. De uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen die voor specifieke schades of gebieden gelden. 

De Wet natuurbescherming beschermt alle van nature in Nederland voorkomende:

 • zoogdieren, m.u.v. de zwarte rat, bruine rat en de huismuis
 • vogels
 • amfibieën en reptielen
 • vissen

De bescherming betekent dat de dieren niet gedood, verwond, gevangen, bemachtigd of daarvoor opgespoord mogen worden. Gedomesticeerde dieren (dieren die thuis gehouden worden) vormen daarbij een uitzondering. 
 

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese ganshoutduifkauwvoszwarte kraai en het konijn.

De provincie kan ook diersoorten op de vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Provincie Noord-Brabant heeft in 2017 de volgende diersoorten daarvoor vrijgesteld:

 • woelrat
 • veldmuis

 

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden,  worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten.
De Provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend, onder andere voor de volgende diersoorten:

 • konijn
 • ree
 • vos
 • wild zwijn
 

INCIDENTELE ONTHEFFINGEN

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen WBE’s een incidentele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. De WBE is het eerste aanspreekpunt voor deze aanvragen. Hiervoor bestaat een aanvraagformulier.
Zo zijn er incidentele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door spreeuwen, gaaien, eksters, wilde eenden, hazen, holenduiven en Turkse tortels. Een aantal gemeenten heeft een incidentele ontheffing voor het verstoren van steenmarters in onroerend goed en de Dierenbescherming beschikt over een incidentele ontheffing om verwilderde katten te vangen en na castratie weer uit te zetten. 

 

OPDRACHT

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. De FBE beschikt over opdrachten voor de volgende diersoorten:

 • damhert
 • muntjak
 • Nijlgans
 • rosse stekelstaart
 • verwilderde duif
 • wild zwijn

Voor de afhandeling van fauna-aanrijdingen werkt de FBE samen met Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF). Deelnemers van SAMF hebben toestemming om dieren die zijn aangereden uit hun lijden te verlossen. Zij werken onder regie van de meldkamer van politie. SAMF werkt samen met de landelijke Stichting Wildaanrijdingen Nederland.

 

Let wel: vrijstelling, ontheffing en opdracht zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.