X

 

 

 MONITORING

 

METEN IS WETEN: TELLEN VOOR GOED FAUNABEHEER

Zorgvuldig faunabeheer vraagt een beeld van het aantal dieren per gebied. FBE en de wildbeheereenheden (WBE’s) tellen daarom jaarlijks de aanwezige dieren in Noord-Brabant. Het is de basis voor de faunabeheerplannen, gebiedsplannen, werkplannen en het dagelijks beheer van de fauna in Noord-Brabant.

 

Faunabeheer is nodig waar het aantal aanwezige wilde dieren tot overlast leidt voor verkeer, land- en tuinbouw en natuur. De overlast blijkt uit meldingen, het aantal aanrijdingen, schadevergoedingen van het Faunafonds en geluiden uit de WBE’s. Voor verschillende diersoorten worden tellingen verricht om tot een goed beeld te komen. Zo wordt in kaart gebracht welke diersoorten in bepaalde gebieden voorkomen; hoeveel mannetjes, vrouwtjes en jonge dieren er zijn. Zo wordt ook meer duidelijk over de trend van meerdere jaren.  

FBE Noord-Brabant, WBE en de Jagersvereniging organiseren jaarlijks vier soorten tellingen die het beleid mede bepalen:

  • een ganzentelling in de zomer. Daarmee wordt duidelijk hoeveel ganzen hier broeden en dus het hele jaar in het land verblijven;
  • de telling van klein wild (waaronder fazanten, ganzen, kraaien en hazen) in het voorjaar;
  • de reeëntelling eind maart / begin april.

Daarnaast vinden er inventarisaties plaats van bijvoorbeeld dassen en vossenburchten en van verspreiding van verschillende marterachtigen, wilde zwijnen en bevers.

Tellen is in praktijk lastig, omdat je nooit alle dieren kunt tellen, alleen die dieren die je ziet. De dieren verplaatsen zich en het ene gebied is niet representatief voor het andere. Er zijn daarom meerdere telprotocollen, soms per diersoort. Die geven regels over onafhankelijke tellers, meerdere telrondes, de grootte van de telgebieden, het tellen in de schemer en het niet meetellen van vliegende vogels. Vele jagers zijn daarbij vrijwillig betrokken, vaak gaan journalisten, politici en mensen van de provincie mee om meer te leren over de tellingen. Dit bevordert de transparantie en het begrip.
De telgegevens worden door de WBE ‘s in het digitale faunaregistratiesysteem ingevoerd (daarvoor is een handleiding beschikbaar) en door de FBE gebruikt voor het vaststellen van het beleid en tussentijdse monitoring. 

 

MEER WETEN?

-over het telprotocol reeën van Vereniging het reewild: telprotocol
-telprotocol voorjaarstelling: instructie voorjaarstelling 2016 van de Jagersvereniging