X

ACTUEEL


 

 

22 December 2021

ADVIES BEVERBELEID AAN DE PROVINCIE TOEGESTUURD

Vandaag is het Advies beverbeleid aan de provincie toegestuurd. Reeds langere tijd ontvangt de FBE signalen uit het veld dat het huidige beverbeleid onvoldoende handvatten biedt om adequaat op bepaalde situaties waarin bevers voor schade zorgen, te kunnen reageren. De FBE heeft daarom een werkgroep van deskundigen gevraagd om het huidige beleid en de daaruit voortvloeiende uitvoering van het beverbeheer te evalueren en een advies op te stellen. De werkgroep is breed samengesteld uit belanghebbende partijen en heeft in september 2021 haar advies uitgebracht aan het bestuur van de FBE. Op 10 november heeft het bestuur van de FBE het advies vastgesteld, maar zij wilden daarbij wel een aantal zorgpunten aan de provincie meegeven. Deze zorgpunten zijn verwerkt in een aanbiedingsbrief, die in de bestuursvergadering van 15 december door het bestuur werd vastgesteld. De zorgpunten zijn daarin als volgt verwoord:

Wij realiseren ons dat we op dit moment onvoldoende kennis hebben over hoe de populatie bevers zich zal ontwikkelen. Het is mogelijk dat, zodra alle optimaal en iets minder optimaal geschikte territoria door bevers zijn bevolkt, de populatiegroei zal afnemen. Het is ook mogelijk dat de populatiegroei toeneemt en dat met de verspreiding van bevers naar meer schadegevoelige omgevingen de kosten voor waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en particulieren zo hoog oplopen dat die maatschappelijk niet langer aanvaardbaar zijn. Wij adviseren daarom nadrukkelijk om zowel de ontwikkeling van de populatie, als de schades én de uitvoeringskosten nauwkeurig te monitoren en over uiterlijk twee jaar de situatie, c.q. het (nu geadviseerde) beleid, opnieuw te evalueren.

Wij adviseren u daarom om op korte termijn een standpunt te bepalen over de maatschappelijk aanvaardbare kosten voor de bever, bestaande uit inrichtingsmaatregelen en preventie, beheer en schadebestrijding en -vergoeding.

 

De aanbiedingsbrief kunt u hier bekijken

Het volledige advies beverbeleid kunt u hier bekijken