X

ACTUEEL


 

 

27 September 2017

AGENDA ONDERWERPEN FBE VERGADERING 11 OKTOBER

Selectieprocedure voorzitter
De huidige voorzitter dhr. Kortmann treedt in beginsel op 1 januari 2018 af. De FBE zoekt derhalve een nieuwe, onafhankelijke voorzitter. Er is een selectiecommissie ingesteld en een vacaturetekst gepubliceerd. De commissie licht de procedure toe en informeert het bestuur over de stand van zaken.
 
Begroting 2018
De begroting voor 2018 dient door het bestuur vastgesteld te worden.
 
Gebiedsplannen
Wild zwijn: De provincie heeft in 2015 opdracht gegeven om in de drie gebieden waar wilde zwijnen gevestigd zijn gebiedsplannen op te stellen. Hierbij zitten diverse belanghebbende partijen aan tafel om gezamenlijk een breed gedragen plan vast te stellen. In 2016 zijn de plannen in twee gebieden op deze manier vastgesteld. Het derde plan is nog niet vastgesteld. De adjunct-secretaris informeert het bestuur over de stand van zaken.
Ganzen: De FBE heeft in november 2016 ZLTO opdracht verstrekt voor het opstellen van gebiedsplannen ganzen. Het algemene deel daarvan is in mei opgeleverd en opgenomen in het Faunabeheerplan 2017-2023. De adjunct-secretaris informeert het bestuur over de stand van zaken van de uitwerking in twee Brabantse probleemgebieden.
 
Actualisering reewildbeheer
Vanwege landelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in het reewildbeheer stelt de FBE een commissie in om voor juli 2019 het reewildbeheer te evalueren en daar waar nodig te moderniseren. Het bestuur wordt gevraagd de samenstelling van de commissie en de planning te bespreken en vast te stellen.
 
Ontheffingen en bezwaarprocedures
De adjunct-secretaris informeert het bestuur over de lopende ontheffingen, aanvragen, weigeringen en bezwaarprocedures. Ook de ontheffing t.a.v. verwilderde katten wordt besproken.
 
Communicatie en organisatie
De FBE gebruikt verschillende media om te communiceren. Besproken wordt of het faunabeheermagazine, wat eerder uitkwam in januari 2017, daar structureel onderdeel van uit gaat maken.
De adjunct-secretaris informeert het bestuur aanvullend over enkele organisatorische zaken.