X

ACTUEEL


 

 

03 December 2017

AGENDA ONDERWERPEN FBE VERGADERING 13 DECEMBER

Terugkoppeling selectiecommissie voorzitter
De FBE is op zoek naar een nieuwe voorzitter. In oktober en begin november heeft een eerste selectie door de selectie commissie plaatsgevonden. De selectiecommissie geeft een terugkoppeling over de ontwikkelingen.
 
Instellen zwartwild commissie
Het aantal wilde zwijnen in Noord-Brabant neemt toe en laat een verdere verspreiding zien. Het dagelijks bestuur stelt voor een commissie in te stellen om met de deskundigen van belanghebbende organisaties aan tafel de situatie en de huidige manier van uitvoeren te evalueren, mogelijke knelpunten te inventariseren en daarmee eventuele bijsturing mogelijk te maken. Deze commissie zal zich moeten richten op huidige en komende ontwikkelingen in de gehele provincie.
 
Beleid provincie exoten en verwilderde dieren
De provincie Noord-Brabant start met het opstellen van haar beleid ten aanzien van exoten en verwilderde dieren. Het bestuur wordt gevraagd op welke manier de FBE hier aan wil bijdragen. Met dit onderwerp worden tevens de actualisering van de provinciale opdrachten en de ontheffing voor het uitzetten van verwilderde katten besproken.
 
Ontheffingen en bezwaarprocedures
Er lopen bezwaarprocedures ten aanzien van de ganzenontheffingen. De hoor en adviescommissie heeft haar advies recent gegeven. Het bestuur bespreekt de laatste stand van zaken, mogelijke gevolgen en acties.
 
WBE’s < 5.000 ha
De Verordening natuurbescherming stelt eisen aan de minimale grootte van de wbe’s in de provincie Noord-Brabant. Een klein aantal wbe’s voldoet hier nog niet aan. Besproken wordt of deze wbe’s binnen de gestelde termijn van twee jaar, zijnde voor 1 januari 2019 kunnen voldoen en welke rol de FBE of provincie  heeft om dat te borgen.
 
Reewildcommissie
28 november was de startbijeenkomst van de reewildcommissie. Het bestuur wordt hierover bijgepraat.
 
Gebiedsplannen zwijnen en ganzen
De adjunct-secretaris informeert het bestuur over de ontwikkelingen..
 
Medewerkers FBE
Momenteel worden de medewerkers vanuit verschillende organisaties gedetacheerd in de FBE. In november hebben functioneringsgesprekken plaatsgevonden. Het dagelijks bestuur doet een voorstel aan het bestuur voor de wijze van inzetten en binding van de medewerkers.