X

ACTUEEL


 

 

15 February 2018

AGENDA ONDERWERPEN FBE VERGADERING 21 FEBRUARI

Op 21 februari vergadert het FBE bestuur voor de eerste keer onder voorzitterschap van Henk Leenders. 
De onderwerpen die op de agenda staan:

Actualisering van de opdracht GS
Sinds 2004 verstrekt GS opdracht (voorheen aanwijzing) aan jachtaktehouders voor de bestrijding van een aantal schadelijke diersoorten. Het doel van de opdracht is het minimaliseren van invasieve exoten, verwilderde dieren en dieren die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid. Die opdracht is in de loop van de jaren een aantal keer aangevuld en gewijzigd. Met het nieuwe Faunabeheerplan 2017-2023 en de ontwikkeling van het provinciale exoten- en verwilderde dieren beleid is het een goed moment om de opdracht van GS op het nieuwe beleid aan te passen. 
Het bestuur spreekt hier oriënterend over. Aandachtspunten in de bespreking zijn de verwilderde kat en de categorie personen die opdracht krijgt voor het afhandelen van incidenten.

Organisatie van nazoekteams
Bij de uitvoering van het faunabeheer komt het wel eens voor dat een dier wordt aangeschoten, maar niet direct valt. Dan is het belangrijk om een goede nazoek uit te kunnen voeren om ervoor te zorgen dat het dier zo snel mogelijk uit zijn lijden wordt verlost. Het FBE bestuur bespreekt de mogelijkheden om daar op provinciaal, of op WBE-niveau, afspraken over te maken. 

Handelingskader gebiedsplannen
In 2017 zijn en worden gebiedsplannen ontwikkeld voor wilde zwijnen en ganzen. In de gebiedsplannen worden uitvoeringsafspraken gemaakt door jagers, boeren, natuurbeschermers, gemeenten en andere belanghebbende partijen. Soms komt het voor dat deelnemende partijen hun afspraken niet, of onvoldoende kunnen nakomen. In die situaties is het belangrijk dat duidelijk is hoe en door wie deze partij daarop aangesproken kan worden. De FBE stelt daartoe een handelingskader op. 

Rapport Wegen van Welzijn van Dieren in de Natuur
In november bood de Raad voor Dieraangelegenheden het rapport Wegen van Welzijn aan de minister aan. De FBE bespreekt in hoeverre het afwegingskader dat in het rapport is uitgewerkt ook toepasbaar is op de FBE vraagstukken en uitvoeringsbesluiten.  

Overige onderwerpen
Het bestuur heeft verder ter informatie een overzicht van onderzoeken naar dierziekten en schademeldingen en de huishoudelijke zaken op de agenda.