X

1-LOKET FUNCTIE

 


Vanaf 1 januari 2024 vervult FBE Zeeland een 1-loket functie voor het aanvragen van vergunningen in het kader van faunabeheer. Dit betekent dat vergunningen aan FBE Zeeland worden verstrekt. Uitzondering hierop zijn een vergunning voor beperking van overlast en voor handelingen binnen de bebouwde kom, deze worden verstrekt aan de gemeente. 

Wanneer een initiatiefnemer faunaschade ondervindt binnen provincie Zeeland welke niet kan worden opgelost via een vergunning op voorhand, vrijstelling of jacht dan kan de initiatiefnemer bij FBE Zeeland een verzoek tot vergunning indienen. De FBE toetst de aanvraag op volledigheid en haalbaarheid. Als de aanvraag volledig is en de FBE schat in dat vergunning verlening haalbaar is zal de FBE het vergunningsverzoek indienen bij de provincie Zeeland. Als de vergunning aan de FBE wordt verleend zal de FBE via het Faunaregistratiesysteem (FRS) uitvoerders of de WBE machtigen om uitvoering te geven aan de vergunning. 

Alle machtigingen, monitoring en registratie van het gebruik van de vergunning worden gedaan in het FRS. 

Om te toetsen of het aanvragen van een vergunning mogelijk is kan het stroomschema worden doorlopen. Indien u een vergunning wilt aanvragen moet u het aanvraagformulier volledig invullen en samen met alle vereiste bijlagen sturen naar zeeland@fbezeeland.nl

Indien u twijfelt over het aanvragen van een vergunning of vragen heeft over de aanvraag of de procedure neem dan gerust contact op met FBE Zeeland via bovenstaand mailadres of via 0113 – 784 030.