X

FAUNASCHADE

 

 

WAT IS FAUNASCHADE?

Faunaschade is de schade die door diersoorten wordt veroorzaakt aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Denk daarbij aan een vos die kippen doodbijt of ganzen die graslandpercelen vernielen. Voor individuele agrariërs kan de schade oplopen. Als de schade groot is, kunnen zij hiervoor een tegemoetkoming in de schade krijgen. Gegevens over de omvang van faunaschade in Zeeland en Nederland zijn te vinden op de website van BIJ12, Unit Faunafonds.

 

BEPERKEN

Grondgebruikers (veelal agrariërs, maar ook gemeenten of waterschappen) kunnen schade aan gewassen voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en de veroorzakende diersoorten te verjagen. BIJ12, Unit Faunafonds geeft in de faunaschade preventiekits voor soortgroepen een overzicht van preventieve akoestische en visuele maatregelen om gewasschade te voorkomen en beperken. Het Faunafonds heeft preventietips om schade aan gewassen te voorkomen. Er zijn meerdere kits opgesteld, maatregelen voor andere diersoorten en de daarbij eventueel geldende richtlijnen zijn te vinden in de Handreiking Faunaschade 2009. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van schade moeten minimaal twee van deze maatregelen zijn genomen. 

 

MELDEN

Als preventieve maatregelen niet voldoende effect hebben, is er in sommige gevallen een mogelijkheid om over te gaan tot afschot door de jacht(akte)houder. Dit is per provincie verschillend geregeld en afhankelijk of er een ontheffing of een vrijstelling beschikbaar is. Eeen ontheffing of een vrijstelling wordt pas door de provincie afgegeven als er (over meerdere jaren) voldoende cijfers beschikbaar zijn van belangrijke schade. Het is daarom van groot belang om elke schade te melden om een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling goed te kunnen onderbouwen in de op te stellen faunabeheerplannen.

Belangrijk! Heeft u schade, meldt dit dan!!!

 

Het melden van bedrijfsmatige schade gebeurt via de volgende stappen:

  1. Schade melden bij BIJ12, Unit Faunafonds via www.faunaschade.nl.
  2. Contact opnemen met de jager of WBE om schade te bestrijden als daarvoor een ontheffing of vrijstelling beschikbaar is
  3. Eventueel digitaal een machtiging aanvragen (de jager weet of dat nodig is).
  4. Een schriftelijke grondgebruikersverklaring afgeven aan de jager. Zie Beheer.

Ook burgers kunnen schade digitaal melden. BIJ12, Unit Faunafonds keert echter alleen vergoedingen uit bij bedrijfsmatige schade.

 

TOCH SCHADE?

Ontstaat er ondanks het verjagen of bestrijden toch schade van enige omvang? Dan kunnen grondgebruikers een beroep doen op een schadetegemoetkoming van BIJ12, Unit Faunafonds. De eerder gemelde schade kan doorgezet worden naar een verzoekschrift. Dan pas geldt de betaling van het behandelbedrag van €300. Meestal komt daarna een taxateur van BIJ12, Unit Faunafonds langs. Als blijkt dat er alles aan gedaan is om de schade te voorkomen en de schade meer dan €250 bedraagt, dan wordt eventueel tot vergoeding overgegaan.

Kijk voor de werkwijze om voor een vergoeding in aanmerking te komen op de site van Bij12:  Faunafonds/tegemoetkoming. Maar let wel: schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde dieren, exoten of verwilderde exemplaren van gedomesticeerde dieren komt niet in aanmerking voor vergoeding!