UITVOERING

 

 

ONTHEFFINGEN: BESCHERMING, TENZIJ...

De Wet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren, tenzij ze grote schade opleveren aan verkeer, landbouw of natuur. De uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen die voor specifieke schades of gebieden gelden. 

De Wet natuurbescherming beschermt alle van nature in Nederland voorkomende:

 • zoogdieren, m.u.v. de zwarte rat, bruine rat en de huismuis
 • vogels
 • amfibieën en reptielen
 • vissen

De bescherming betekent dat de dieren niet gedood, verwond, gevangen, bemachtigd of daarvoor opgespoord mogen worden. Gedomesticeerde dieren (dieren die thuis gehouden worden) vormen daarbij een uitzondering. 

 

JACHT

Met de invoering van de Wet natuurbescherming dient jacht, maar ook vrijstelling conform het faunabeheerplan plaats te vinden. In het faunabeheerplan zijn de kaders verduidelijkt waarbinnen uitvoering kan worden gegeven aan jacht. Hierin is tevens opgenomen op welke wijze jachtaktehouders en wildbeheereenheden dienen mee te werken aan het vastleggen van aantallen door hun gedode dieren en het verzamelen van populatiegegevens van in de faunabeheerplannen genoemde diersoorten. Bejaagbare diersoorten in Nederland worden als wild aangemerkt. Wildsoorten zijn haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend.
 

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese gans, houtduifkauw, vos, zwarte kraai en het konijn.

De provincie kan ook diersoorten op de vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Provincie Zeeland heeft in 2017 de volgende diersoorten daarvoor aangewezen:

 • brandgans
 • spreeuw*
 • wilde eend*

*Bij schade is het is toegestaan deze diersoorten ook te doden. Zie de het Faunabeheerplan Jacht en Vrijstelling 2017-2019 diersoorten in Zeeland.

 

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden,  worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten.
De Provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend, onder andere voor de volgende diersoorten:

 • brandgans
 • grauwe gans
 • kolgans
 • smient
 • haas
 • damhert
     
 

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen WBE’s een individuele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. Hiervoor bestaat een aanvraagformulier van de provincie Zeeland. De WBE is het eerste aanspreekpunt voor deze aanvragen. De WBE neemt eerst contact op met de FBE voor de aanvraag bij de provincie in te dienen. 
Zo zijn er individuele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door spreeuwen, gaaien, eksters, wilde eenden, hazen, holenduiven en Turkse tortels. Een aantal gemeenten heeft een ontheffing voor het verstoren van steenmarters in onroerend goed en de Dierenbescherming beschikt over een ontheffing om verwilderde katten te vangen en na castratie weer uit te zetten. 

 

OPDRACHT

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. De FBE beschikt over opdrachten voor de volgende diersoorten:

 • muskusrat
 • rosse stekelstaart
 

LET WEL: vrijstelling, ontheffing en opdracht zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.