ACTUEEL

 July 2019

WIJZIGING LEGESVERORDENING PROVINCIE ZEELAND 2018

Door Provinciale Staten is in de vergadering van 5 juli besloten de legesverordening te wijzigen. Dit houdt in dat het aanvragen van een ontheffing voor het bestrijden van landbouwschade per 1 juli is vastgesteld op nihil voor individuele aanvragen. Dit geldt voor individuele grondgebruikers.
[+] Lees meer...
February 2019

BESLUIT BELEIDSREGELS SLUITING JACHT ONDER BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Publicatie van het Besluit van Gedeputeerde Staten provincie Zeeland houdende de vaststelling van de Beleidsregels tot sluiting van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden
[+] Lees meer...
January 2019

AANVULLING FAUNABEHEERPLAN DAMHERT HARINGVRETER GOEDGEKEURD DOOR GS

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben het aanvullende hoofdstuk in het Faunabeheerplan Zeeland met betrekking tot damherten op de Haringvreter goedgekeurd.
[+] Lees meer...

INTREKKING DIVERSE ONTHEFFINGEN

Gelet op het in werking treden van de Beleidsnota Natuurwetgeving en de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 op 16 januari 2019, heeft Gedeputeerde Staten besloten een aantal aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffingen in te trekken.
[+] Lees meer...

PUBLICATIE BELEIDSNOTA NATUURWETGEVING

Deze beleidsnota Natuurwetgeving is door Provinciale Staten vastgesteld op 7 december 2018 en is in de plaats gekomen van de Nota Faunabeleid Zeeland.
[+] Lees meer...

VOORWAARDEN GEBRUIK VRIJSTELLING OP GROND VAN DE OMGEVINGSVERORDENING ZEELAND 2018

Met het ingaan van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn een aantal aan de Faunabeheereenheid Zeeland verleende ontheffingen door de provincie ingetrokken en omgezet naar het instrument vrijstelling. Aan de vrijstellingen zijn wel voorwaarden verbonden. Om gebruikers van deze vrijstellingen van dienst te zijn heeft de Faunabeheereenheid Zeeland de vrijstellingen en daaraan verbonden voorwaarden voor u in kaart gebracht middels een eenvoudig en praktisch overzicht.
[+] Lees meer...

PUBLICATIE EERSTE WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING

In deze wijziging zijn onder andere de provinciale vrijstellingen geregeld. Ontheffingen voor beheer of schadebestrijding die jarenlang beschikbaar waren voor de Faunabeheereenheid zijn omgezet in een vrijstelling voor het uitvoeren van bepaalde handelingen.
[+] Lees meer...
November 2018

PUBLICATIE OMGEVINGSVERORDENING ZEELAND 2018

Bij Besluit van provinciale staten van Zeeland van 21 september 2018, kenmerk 18923578, houdende vaststelling van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. De Verordening Wet natuurbescherming 2017 is komen te vervallen en geheel opgenomen in Hoofdstuk 6 van de omgevingsverordening.
[+] Lees meer...
September 2018
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
ONTHEFFING BEPERKEN POPULATIEOMVANG REE ZEELAND DOOR GS VERLEEND

ONTHEFFING BEPERKEN POPULATIEOMVANG REE ZEELAND DOOR GS VERLEEND

Op 21 augustus 2018 heeft Gedeputeerde Staten de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree in de provincie Zeeland.
[+] Lees meer...
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last