X

ACTUEEL

 January 2024

INWERKINGTREDING OMGEVINGSWET

Per 1 januari 2024 treedt de omgevingswet in werking.
[+] Lees meer...
December 2023
AFSCHAFFEN LEGES TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE

AFSCHAFFEN LEGES TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges Provincie Zeeland 2024’ ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten op 31 oktober 2023. Tijdens de behandeling van de begroting Provincie Zeeland 2024 is de motie ‘Afschaffen leges tegemoetkomingsaanvraag faunaschade’ ingediend én aangenomen
[+] Lees meer...

FBE ZEELAND: 1-LOKET FUNCTIE VOOR AANVRAGEN ONTHEFFINGEN FAUNABEHEER PER 1 JANUARI 2024

Vanaf 1 januari 2024 vervult FBE Zeeland een 1-loket functie voor het aanvragen van ontheffingen in het kader van faunabeheer. Dit betekent dat ontheffingen aan FBE Zeeland worden verstrekt. Uitzondering hierop zijn een ontheffing voor beperking van overlast en voor handelingen binnen de bebouwde kom, deze worden verstrekt aan de gemeente.
[+] Lees meer...

GOEDKEURING FAUNABEHEERPLAN REE 2024-2029 EN VERLENEN ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING POPULATIEBEHEER REE

Gedeputeerde Staten (GS) keuren het Faunabeheerplan ree 2024-2029 goed. Daarnaast verlenen GS in het kader van artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming ontheffing aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor het uitvoeren van populatiebeheer van reeën.
[+] Lees meer...
December 2021

NIEUWSBRIEF FBE ZEELAND

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijkste gebeurtenissen in 2021 met informatie over de landelijke en Zeeuwse ontwikkelingen op het gebied van faunabeheer.
[+] Lees meer...
April 2021
BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden?
[+] Lees meer...
September 2020

GERT DE KOK PER 1 OKTOBER 2020 NIEUWE VOORZITTER FBE ZEELAND

Wegens het vertrek van Frans Hamelink delen we u mee verheugd te zijn met de benoeming per 1 oktober 2020 van de heer drs. G.L.C.M. de Kok (Gert) als onafhankelijk voorzitter van de Faunabeheereenheid Zeeland.
[+] Lees meer...
October 2019

GOEDKEURING VERLENGING DRIE FAUNABEHEERPLANNEN

G.S. provincie Zeeland hebben goedkeuring verleend om de geldigheidsduur van drie faunabeheerplannen met één jaar te verlengen.
[+] Lees meer...
July 2019

WIJZIGING LEGESVERORDENING PROVINCIE ZEELAND 2018

Door Provinciale Staten is in de vergadering van 5 juli besloten de legesverordening te wijzigen. Dit houdt in dat het aanvragen van een ontheffing voor het bestrijden van landbouwschade per 1 juli is vastgesteld op nihil voor individuele aanvragen. Dit geldt voor individuele grondgebruikers.
[+] Lees meer...
February 2019

BESLUIT BELEIDSREGELS SLUITING JACHT ONDER BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Publicatie van het Besluit van Gedeputeerde Staten provincie Zeeland houdende de vaststelling van de Beleidsregels tot sluiting van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden
[+] Lees meer...
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last