X

ACTUEEL

 September 2018
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
ONTHEFFING BEPERKEN POPULATIEOMVANG REE ZEELAND DOOR GS VERLEEND

ONTHEFFING BEPERKEN POPULATIEOMVANG REE ZEELAND DOOR GS VERLEEND

Op 21 augustus 2018 heeft Gedeputeerde Staten de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree in de provincie Zeeland.
[+] Lees meer...
DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd.
[+] Lees meer...
April 2018
FAUNABEHEERPLAN REE 2018-2023 GOEDGEKEURD

FAUNABEHEERPLAN REE 2018-2023 GOEDGEKEURD

De Faunabeheereenheid Zeeland heeft bij de provincie ontheffing aangevraagd om de populatie reeën in Zeeland te beheren met gebruikmaking van het geweer in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang (verkeersveiligheid). Op 10 april 2018 heeft Gedeputeerde Staten ontheffing verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree door mannelijke volwassen reeën gedurende het hele jaar te doden, en door kalveren...
[+] Lees meer...
November 2017
ZEEUWS GANZENAKKOORD EN NADERE INVULLING

ZEEUWS GANZENAKKOORD EN NADERE INVULLING

Vanaf 15 mei 2018 heeft de Faunabeheereenheid Zeeland de beschikking over een ontheffing voor het vangen en doden van canadese-, brand- en grauwe ganzen met gebruikmaking van middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld (C02) in de periode van 15 mei tot en met 31 juli gedurende de geldigheidsduur van het Faunabeheerplan Ganzen 2015-2019. Door het vangen en doden in de ruiperiode wordt nadere invulling gegeven aan de afspraken die gemaakt zij...
[+] Lees meer...
August 2017
ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE VOS IN ZEELAND

ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE VOS IN ZEELAND

In 2010 lag het zwaartepunt van de verspreiding van de vos in de provincie Zeeland hoofdzakelijk in Zeeuws-Vlaanderen en bij de grens met Brabant. Er kwamen vrijwel geen vossen voor op de Zeeuwse eilanden. De laatste jaren lijkt de vos zich uit te breiden naar Walcheren, Noord- en Zuid Beveland, Tholen en Sint Philipsland. In Schouwen-Duiveland heeft de vos zeer recent voet aan wal gezet.
[+] Lees meer...
GEEN GANZENVANGACTIES IN 2017

GEEN GANZENVANGACTIES IN 2017

In de provincie Zeeland komen ganzen in zeer hoge aantallen voor. Ganzen foerageren grotendeels op graslanden en akkers. Dit levert flinke economische schade op.
[+] Lees meer...
April 2017
JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Zo’n 92 procent van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.135.313 euro komt op het conto van de ganzen.
[+] Lees meer...
March 2017
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.
[+] Lees meer...
February 2017

FAUNABEHEERPLAN JACHT EN VRIJGESTELDE SOORTEN DOOR G.S. GOEDGEKEURD

Het eerste faunabeheerplan voor de provincie Zeeland voor het uitoefenen van de jacht en schadebestrijding op basis van vrijstellingen is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb is de wet die onder andere de bescherming van in het wild levende dieren regelt en regels stelt aan jacht, schadebestrijding en populatiebeheer. In dit faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten zijn de volgende diersoorten opgenomen: haas, k...
[+] Lees meer...
Page 2 of 3 First 1[2]3 Last