X

UITVOERING

 

 

ONTHEFFINGEN: BESCHERMING, TENZIJ..

 

De Wet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren, tenzij ze grote schade opleveren aan verkeer, landbouw of natuur. De uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen die voor specifieke schades of gebieden gelden. 

De Wet natuurbescherming beschermt alle van nature in Nederland voorkomende:

 • zoogdieren, m.u.v. de zwarte rat, bruine rat en de huismuis
 • vogels
 • amfibieën en reptielen
 • vissen

De bescherming betekent dat de dieren niet gedood, verwond, gevangen, bemachtigd of daarvoor opgespoord mogen worden. Gedomesticeerde dieren (dieren die thuis gehouden worden) vormen daarbij een uitzondering. 
 

VRIJSTELLINGSLIJSTEN

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese ganshoutduif, kauw, voszwarte kraai en het konijn.

De provincie kan ook diersoorten op de provinciale vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Provincie Gelderland heeft in 2017 de volgende diersoorten daarvoor aangewezen:

 • brandgans
 • woelrat*

*Bij schade is het toegestaan deze diersoorten ook te doden. Zie de Wijziging Omgevingsverordening Gelderland.

 

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden,  worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten.
De Provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend, onder andere voor de volgende diersoorten:

 • damhert
 • edelhert
 • knobbelzwaan
 • konijn
 • ree
 • vos
 • wild zwijn
 

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen WBE’s een individuele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. De WBE is het eerste aanspreekpunt voor deze aanvragen. De WBE neemt contact op met de FBE om de mogelijkheden te bekijken.. 
 

 

OPDRACHT

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de Wet natuurbescherming zijn genoemd. De FBE beschikt over opdrachten voor de volgende diersoorten:

 • amerikaanse nerts
 • marterhond (wasbeerhond)
 • nijlgans
 • moeflon
   

Onze partner Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) heeft opdracht gekregen om aanrijdingen met in het wild levende (hoef-) dieren in de provincie Gelderland af te kunnen handelen.

LET WEL: vrijstelling, ontheffing en opdracht zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.