X

FBE STRUCTUUR

 

 

 

 

 

De FBE Gelderland heeft een breed samengesteld bestuur. In het bestuur werken jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Gelderland op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven. De FBE is een onafhankelijke stichting die het provinciaal faunabeleid doorvertaalt in uitvoeringsbeleid. Het bestuur wordt onder leiding van onafhankelijk voorzitter Pauline Krikke gevormd door:

 

 

 

WAT WIJ DOEN

Wij reguleren de fauna in Gelderland door:

  • de stand van in het wild levende dieren bij te houden;
  • per diersoort (of groep van dieren) een faunabeheerplan op te stellen;
  • wildbeheereenheden te machtigen om de wildstand te beheersen;
  • grondgebruikers te machtigen om schade te voorkomen/bestrijden;
  • advies te geven aan jagers, beheerders, grondgebruikers, burgers en gemeenten.

 

De FBE reguleert de omvang van in het wild levende dierpopulaties en werkt aan de bestrijding van schade aangericht door diersoorten. De wet zegt dat ze daarbij rekening moet houden met de: 

  • volksgezondheid en openbare veiligheid (denk aan overgebrachte ziektes);
  • veiligheid van luchtverkeer (denk aan opvliegende zwermen vogels);
  • schade aan gewassen, vee, visserij,bossen en wateren (denk aan de gevolgen van te grote groepen dieren);
  • schade aan flora en fauna (denk aan de bescherming van jonge aanplant of kwetsbare diersoorten);
  • en andere belangen bepaald door de provincie Gelderland.

 

Het werkgebied van de FBE beslaat de gehele provincie Gelderland behalve het Kroondomein Het Loo. Op verzoek van gemeenten kan het werkgebied ook de bebouwde kom beslaan. Het bestuur wordt voor de uitvoering van deze taken bijgestaan door een professioneel bureau. De FBE ontvangt daarvoor geld van de provincie.

 

 

COÖRDINATIE EN UITVOERING DOOR WBE

De feitelijke uitvoering van het faunabeheer gebeurt door ca. 5.000 jagers verenigd in 49 wildbeheereenheden (WBE). Iedere WBE heeft een eigen werkgebied van minimaal 5000 ha. De WBE’s beschikken over uitgebreide gebiedskennis, hebben ruime ervaring in het faunabeheer en hebben overzicht wat er in hun werkgebied precies speelt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor grondgebruikers en burgers en ondersteunen hen bij het voorkomen van faunaschade en het beheren van populaties in het wild levende dieren. Ook verzamelen ze afschot- en telgegevens van een groot aantal diersoorten. Ze leggen wildakkers aan, onderhouden terreinen, geven voorlichting op scholen en organiseren natuurwerkdagen. Het vrijwilligerswerk van de WBE vormt een belangrijk onderdeel in de uitvoering van het faunabeheer. En niet onbelangrijk: ze voeren het werk grotendeels vrijwillig uit! De WBE-werkgebieden zijn via deze WBE-overzichtskaart in te zien.

 

 

MACHTIGING EN REGISTRATIE

Het beheer van de WBE’s begint met de ontheffingen en opdrachten van de FBE. Deze geven aan welke diersoorten in bepaalde gevallen mogen worden bejaagd. De WBE’s machtigen daarmee de grondbezitters en jagers (de jachthouders) en zij schrijven de machtiging door aan jagers die in hun gebied aan het werk kunnen. 
De voorschriften van de ontheffingen en aanwijzingen zijn na te lezen in het Faunaregistratiesysteem (FRS). Maar ook de uitgevoerde activiteiten van de jagers en uitvoerders worden daarin verwerkt. Zo heeft de FBE overzicht van alle genomen maatregelen.