ACTUEEL

JAGERSCAFE 2018 SUCCESVOL
05 October 2018

JAGERSCAFE 2018 SUCCESVOL

Vele WBE’s en stakeholders waren aanwezig bij het derde Jagerscafé van Gelderland op maandag 1 oktober. De bijeenkomst stond in teken van veranderend beleid en ontwikkelingen. 

Gezien de laatste ontwikkelingen is een korte presentatie over de Afrikaanse Varkenspest (AVP) ingelast. Gerrit-Jan Spek meldde dat het compartimenteren van de Veluwe de belangrijkste maatregel is om een eventuele verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zolang de ziekte Nederland nog niet heeft bereikt, is het van groot belang het nulstandbeleid buiten de Veluwe te handhaven en de doelstanden in de leefgebieden te behalen. Dode zwijnen dienen direct bij de NVWA te worden gemeld via telefoonnummer 045-546 31 88, dat kan 24 uur per dag.

Teun Achterkamp van provincie Gelderland heeft de belangrijkste zaken van het nieuwe faunabeleid 2018 toegelicht, waaronder de oproep vanuit de Staten waarin GS worden gevraagd actief mee te denken over maatregelen en instrumenten om de gemaakte afspraken verwoord in de Faunabeheerplannen na te komen en om schade te voorkomen. Verder is de provincie van mening dat het belangrijk is dat de WBE’s goed functioneren en steunt verdere professionalisering van de WBE-besturen.

Het nieuwe Faunabeheerplan grofwild zal naar verwachting rond de jaarwisseling door het FBE-bestuur worden vastgesteld. Naast de bekende wegingsfactoren is schade aan natuur een belangrijke factor. De omvang van die schade is nog onbekend en alleen af te leiden aan het niet behalen van Natura-2000 doelen. ‘In 2019 zal de FBE starten met een graasdrukmonitoring om de schade beter in beeld te krijgen’, vertelt Erik Koffeman. 

Wim Knol van de Jagersvereniging heeft uitleg gegeven over het beheer van ganzen op Europees niveau en welke consequenties dat zou kunnen hebben voor het beheer in Nederland. In december zullen de deelnemende landen in de fly-way (AEWA) beslissen over het managementplan brand- en grauwe gans.
Predatie is een zeer belangrijke oorzaak van de afname van het aantal weidevogels zoals de grutto. In gebieden met weidevogelbeheer gaat minstens 75% verloren door predatie. In gebieden zonder weidevogelbeheer is de landbouw een bepalende factor. Door de predatiedruk 20% te verlagen kunnen de aantallen weidevogels weer toenemen. Dat vraagt wel om intensieve samenwerking tussen jagers, grondeigenaren en beheerders. Jagers kunnen ook hun bijdrage leveren door in enkele gebieden op effectiviteit te monitoren.
In Gelderland is nachtelijke bestrijding van de vos al mogelijk, de FBE zet in op het gebruik van kraaienvangkooien in weidevogelgebieden omdat dit zeer efficiënte middelen zijn.
 
‘Het was een geslaagde avond’, zei Dhr. Aghina van WBE Land van Gelre. 
Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen? De presentaties kunt u hieronder bekijken of via de webpagina publicaties actueel

Presentaties Jagerscafê 1 oktober 2018:

Presentatie FBE Gelderland  Afrikaanse varkenspest Jagerscafé 2018
Presentatie FBE Gelderland Faunabeheerplan grofwild Jagerscafé 2018
Presentatie provincie Gelderland Faunabeleid Jagerscafé 2018
Presentatie Jagersvereniging ganzen en weidevogelgebieden Jagerscafé 2018