X

ACTUEEL

06 July 2021

FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND PUBLICEERT WERKPLANNEN GROTE HOEFDIEREN SEIZOEN 2021/2022

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) coördineert de uitvoering van alle vormen van het faunabeheer in de provincie Gelderland. Het Algemeen bestuur van de FBE heeft de werkplannen 2021-2022 voor de diersoorten edelhert, damhert en wild zwijn vastgesteld. In deze plannen wordt de toewijzing vermeld om te komen tot de afgesproken doelstanden in de leefgebieden van deze dieren op de Veluwe. De doelstanden zijn vastgelegd in het Faunabeheerplan 2019-2025 en zijn tot stand gekomen door grondige analyses en inventarisaties onder grondeigenaren. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt door grondeigenaren en grondgebruikers op de Veluwe. Een van de belangrijkste doelen is het behoud van biodiversiteit en natuurlijke processen in dit bijzondere natuurgebied. Naast biodiversiteit zijn verkeersveiligheid en het voorkomen van landbouwschade belangrijke redenen om populaties binnen bepaalde aantallen te houden. De totstandkoming van deze werkplannen is een zorgvuldig proces. De doelstanden worden vastgesteld in het meerjarige faunabeheerplan. Dit gebeurt nadat de diverse belangen en doelstellingen in overweging zijn genomen, aangevuld met kennis van en uitgebreide analyses per diersoort door experts. 

Edelherten
Voor de totstandkoming van het werkplan edelherten is dit seizoen gebruik gemaakt van een zogenaamde diepteanalyse. Deze verbeterde analyse is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Wildbeheer Veluwe in samenwerking met de FBE en betrokken grondeigenaren. De afgelopen jaren was het aantal edelherten op de Veluwe onderwerp van discussie. Door deze analyse is een vollediger beeld ontstaan van de werkelijke aantallen edelherten die op de Veluwe leven. Uit de analyse is gebleken dat de voorjaarsstand van 2021 ruim 3.200 edelherten betrof. Hierbij is de aanwas van 2021 opgeteld, waardoor de zomerstand van 2021 ruim 4.600 dieren bedraagt. Dit aantal is niet verenigbaar met de natuurdoelen op de Veluwe. Grondeigenaren hebben de wens uitgesproken binnen enkele jaren de (voorjaars) doelstand van 1.600 edelherten te willen bereiken. Aanvullende afspraak om dit doel te bereiken is het uitwerken van een toedeling die de doelstand benadert. Voor het beheerjaar 2021-2022 is een aantal van 3.000 afschot toebedeeld aan de verschillende deelgebieden op de Veluwe (Noord Oost Veluwe, Noord West Veluwe, Voorthuizerpoort, Midden Veluwe, Zuid Oost Veluwe, Zuid West Veluwe, Nationaal Park Hoge Veluwe en Soerense Poort).

Wilde zwijnen
Het wild zwijn profiteert al jaren van de goede mastsituatie (voedsel van eikels en beukennootjes) op de Veluwe. Hierdoor is er, net als in grote delen van Noord West Europa, de laatste jaren sprake van een sterke stijging van de wilde zwijnen populaties. Het feit dat er de laatste 5 jaar historisch hoge aantallen in afschot is gerealiseerd, heeft tot op heden nog niet geleid tot het terugdringen van de aantallen. De zomerstand bij benadering bedraagt 10.000 wilde zwijnen. Dit jaar is de mastsituatie minder gunstig, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de populatie richting de doelstand terug te dringen. Grondeigenaren hebben vanwege het behoud van de kwaliteit van bossen en de biodiversiteit gevraagd het afschot uit te geven om een doelstand van 1.350 te bereiken. Bovenstaande heeft geleid tot een toewijzing van ruim 8.800 wilde zwijnen voor beheerjaar 2021-2022 op de Veluwe.

Damherten
Damherten kunnen zich in korte tijd sterk vermenigvuldigen. Derhalve zijn er slechts enkele gebieden op de Veluwe waar damherten mogen voorkomen. De doelstand in het voorjaar bedraagt 424 dieren binnen het werkgebied van de FBE. De geschatte zomerstand komt uit op 1.117 damherten. Om de populatie terug te brengen naar de doelstand is het geplande afschot voor het seizoen 2021-2022 bepaald op 703 dieren.

Aanwezigheid wolf
Sinds 2018 komen er weer wolven voor op de Veluwe. Als toppredator in de voedselketen kan de wolf van invloed zijn op de populaties grote hoefdieren op de Veluwe. De huidige aantallen herten en wilde zwijnen zijn echter van een dermate omvang dat het effect van de ca. 15 tot 20 wolven op de Veluwe geen invloed heeft op de totale populatie. Wel kan de wolf invloed uitoefenen op kleinere, meer geïsoleerde delen van de populatie. De wolf kan wel decimeren maar niet reguleren. Aanvullend beheer zal altijd nodig blijven. Daarnaast zal de invloed van de wolf nauwkeurig worden gemonitord. 

De werkplannen kunt u bekijken op de webpagina actuele publicaties