X

ACTUEEL

24 April 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN TERSCHUUR

In Terschuur is een besmetting met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf. De door de minister getroffen maatregelen stellen tijdelijk ook beperkingen aan de uitvoering van het faunabeheer en de jacht in dit gebied. De beschermings- en bewakingszone is voor minimaal 30 dagen ingesteld.

De geldende verboden betreffende jacht & beheer binnen deze 10 km zone:
1.    Het is verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
2.    Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren.
3.    In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt:
a.    ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
b.    ter bestrijding van muskusratten;
c.    ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen;
d.    in het kader van wetenschappelijk onderzoek; of
e.    ter bescherming van de verkeersveiligheid.

Zie voor meer informatie:
- Vogelgriep vastgesteld in Terschuur
- RVO Dierziektenviewer