X

REEENBEHEER INFORMATIEAVOND
06 March 2023

REEENBEHEER INFORMATIEAVOND

Op 1 maart jl. heeft de Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht een thematische avond over reeën en het beheer daarvan georganiseerd voor de in Utrecht aanwezige negen (9) breedsamengestelde reeëncommissies.

Gastspreker en inhoudelijk materiedeskundige Gerrit-Jan Spek van Natuurlijk! Fauna Advies verzorgde tijdens de avond een prikkelende presentatie die de aanwezigen opriep vooral nog meer te kijken naar de effecten van het beheer op de te bereiken doelstellingen en vooral niet blind te staren op het bereiken van de noodzakelijk geachte bestandsvermindering alleen. Een geanimeerde discussie bleef niet uit! Als gevolg van de vele enthousiaste reacties op deze bijeenkomst zal de FBE ook volgend jaar weer een dergelijke inhoudelijke thema-avond gaan organiseren.

Sinds 2015 zijn er in de provincie Utrecht breed samengestelde reeënbeheercommissies. Deze commissies, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van gebiedsstakeholders (w.o. landbouw, bosbouw, wildbeheer, natuurbescherming en wegbeheerders) zijn verantwoordelijk voor het noodzakelijk geachte beheer van reeën per werkgebied alsmede het onderzoeken, optimaliseren en toepassen van lethale en niet-lethale methodes om aanrijdingen te voorkomen. Dit doen zij door middel van een jaarlijks gezamenlijk vorm te geven werkplan. Hierin geven zij aan welk beheer zij voor dat jaar noodzakelijk achten, welke dichtheden zij gelet op de belangen in het gebied daarbij nastreven en welke bestandsvermindering hierbij hoort en hoe zij middels het door haar gewenste beheer knelpunten, zoals de wegtrajecten met veel aanrijdingen, tegengaat. Deze jaarlijkse werkplannen worden vervolgens getoetst door een provinciale beoordelingscommissie die op haar beurt erop toeziet dat de afzonderlijke werkplannen in lijn liggen met de doelstellingen en streefstanden zoals vastgelegd in het Faunabeheerplan. Op deze manier wordt er in Utrecht gewerkt aan een gecoördineerd en afgestemd reeënbeheer in Utrecht. 

Ut1reenieuws(500x666...