X

WILDAANRIJDINGEN

 

Jaarlijks verongelukken in Utrecht ruim 250 reeën door aanrijdingen. Naast financiële schade bestaat de kans op letsel bij automobilisten. Stichting Valwild Utrecht heeft een belangrijke taak bij het goed afhandelen en de registratie van deze ongelukken.

ONDERZOEK
Het territoriale gedrag van reeën leidt bij (te) grote aantallen tot trekgedrag: dieren gaan op zoek naar nieuwe ‘eigen’ leefgebieden. In een dichtbevolkt land als Nederland betekent dit al snel het oversteken van wegen: een veiligheidsrisico voor het passerende verkeer. De laatste jaren zien we zelfs een toename van deze aanrijdingen. Deze toename zorgt voor een groeiend veiligheidsrisico voor mens en dier en een groeiend bedrag aan materiële schade. Aanrijdingen met reeën moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. 
 
Om dit mogelijk te maken hebben de provincie Utrecht en de FBE een onderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van deze toename. Voorts zijn onderzocht welke maatregelen effectief zijn om het aantal en de ernst van wildaanrijdingen voor mens en dier te beperken. De resultaten van dit onderzoek treft u in het rapport  ‘Aanrijdingen met reeën’ aan. Aanvullend wordt momenteel een meerjarige praktijkproef uitgevoerd door Wageningen University & Research om te zien of door aanvullende lokale beheermaatregelen het aantal aanrijdingen op wegtracés met een verhoogde kans op aanrijdingen kunnen worden voorkomen.

Gezamenlijk spannen de provincie Utrecht en de FBE zich in om het aantal wildaanrijdingen in de provincie terug te dringen. Dit is in het belang van de weggebruiker en het ree.

STICHTING VALWILD UTRECHT
De Stichting Valwild Utrecht en de bij haar aangesloten deskundige buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) vervullen een belangrijke taak in de afhandeling en registratie van aangereden (grote hoef-) dieren in de provincie. Waar nodig dragen zij de zorg voor het aangereden dier of verlossen zij het uit hun lijden. Tevens zorgen zij voor een correcte afvoer van de dode reeën. Mede dankzij hun zorgvuldige registraties kunnen beleidsmakers knelpunten met een verhoogd risico op aanrijdingen met wild actief opsporen en gerichte (preventieve) maatregelen treffen. 

 

WAT TE DOEN BIJ HET AANRIJDEN VAN WILD?

  1. Bel direct de politie 0900-8844 (ook als het dier niet blijft liggen).
  2. Geef de locatie zo nauwkeurig mogelijk door.
  3. Geef zo mogelijk de diersoort en het aantal door.
  4. Wacht de komst van de politie of faunabeheerder af. Rijd niet door en neem aangereden wild niet mee, dit is strafbaar!

Is het gewonde dier gevlucht, dan spoort de faunabeheerder het op (en voert het dode dier af). Dit voorkomt dat een gewond dier onnodig lijdt. 
 

VOORZORGSMAATREGELINGEN AANRIJDINGEN

  • Pas de snelheid op de omstandigheden aan, zeker na zonsondergang. Bij een snelheid van 60 km/uur heeft het wild nog een kans een auto te ontwijken.
  • Let op oplichtende ogen in de bermen en pas uw snelheid aan.
  • Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kunnen volgen.
  • Wijk niet uit en houd het stuur recht, dat is voor u het veiligst.