X

FAUNASCHADE

 

WAT IS FAUNASCHADE?

Faunaschade is de schade die door diersoorten wordt veroorzaakt aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Denk daarbij aan ganzen die graspercelen kaal eten en vertrappen of kraaien en kauwen die afrijpend fruit aanpikken in de fruitteelt. Voor individuele agrariërs kan de schade fors oplopen. Als de schade groot is en het zogenoemde maatschappelijke geaccepteerde risico wordt overschreden, kunnen zij hiervoor een tegemoetkoming ontvangen. Hiervoor kunnen bedrijfsmatig geregistreerde agrarische ondernemingen contact opnemen met BIJ12 Faunazaken. Daarnaast vindt u op de site van BIJ12 actuele informatie over de omvang van faunaschade in Utrecht en andere provincies in Nederland.
 

BEPERKEN DOOR MIDDEL VAN PREVENTIEVE MAATREGELEN

Grondgebruikers (veelal agrariërs, maar bijvoorbeeld ook gemeenten en waterschappen) kunnen schade aan gewassen of andere eigendommen voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en de veroorzakende diersoorten te verjagen. BIJ12, Unit Faunazaken geeft in de faunaschade preventiekits voor soortgroepen een overzicht van preventieve akoestische en visuele maatregelen om gewasschade te voorkomen en beperken. Er zijn meerdere kits opgesteld, maatregelen voor andere diersoorten en de daarbij eventueel geldende richtlijnen zijn te vinden in de Handreiking Faunaschade 2009. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van schade moeten minimaal twee van deze maatregelen zijn genomen. 
 

OVERGAAN TOT AANVULLENDE BEHEERMAATREGELEN

In sommige gevallen is het nemen van preventieve maatregelen onvoldoende effectief om belangrijke schade te voorkomen. Voor sommige diersoorten zijn ontheffingen, opdrachten of vrijstellingen verleend aan de faunabeheereenheid (FBE) om, onder strikte voorwaarden, beheer uit te mogen voeren. Deze voorwaarden zijn in de ontheffingsdocumenten, welke via een machtiging door verleend kunnen worden aan een jacht(akte)houder, opgenomen. Aanvullende beheermaatregelen kunnen bestaan uit legselreductie, waarbij bijvoorbeeld ganzeneieren van een minuscuul gaatje worden voorzien waardoor eieren niet uitkomen, het doden van enkele exemplaren op locatie als ondersteuning van de verjaaginspanningen en in die gevallen waar deze maatregelen niet werken vanwege het grote aantal (schadeveroorzakende of overlast gevende) dierensoorten: populatiebeheer. Alle uitgevoerde beheermaatregelen dienen geregistreerd te worden in het FaunaRegistratie Systeem (FRS), waardoor de FBE inzicht heeft in waar beheer noodzakelijk is geweest en of schade door een diersoort snel toeneemt. Hiermee kan de FBE vervolgens indien noodzakelijk het beheer bijsturen of nieuwe beheerstrategieën te ontwikkelen, waarmee ze op een planmatige en gecoördineerde wijze invulling kan geven aan duurzaam faunabeheer.

 

TOCH SCHADE?

Ontstaat er ondanks de ingezette middelen toch schade van enige omvang? Dan kunnen grondgebruikers deze schade melden bij BIJ12, Unit Faunazaken. Agrariërs kunnen, na betaling van een behandelbedrag, op deze website ook een verzoekschrift indienen om een tegemoetkoming in de geleden faunaschade te verkrijgen. De meldingen en verzoekschriften worden door BIJ12, unit Faunzaken behandeld en beoordeeld. Voor meer informatie over het doen van een verzoek tot schadetegemoetkoming, de voorwaarden en de hiervoor geldende procedures, klikt u hier.

Wilt u geen tegemoetkomingsaanvraag doen, maar wel uw schade melden, dit kan gratis bij het Landelijk Meldpunt Faunaschade. Een volledig overzicht van de totale faunaschade in Nederland is belangrijk voor het faunabeheer en de overlast- en schadebestrijding. Het doel van het meldpunt is om een totaalbeeld van de schade door wilde dieren in Nederland vroegtijdig inzichtelijk te maken

 

AFHANDELING TEGEMOETKOMINGEN FAUNASCHADE DIGITAAL

LET WEL: schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde dieren, exoten of verwilderde exemplaren van gedomesticeerde dieren komt niet in aanmerking voor vergoeding!
Ook burgers kunnen schade digitaal melden. BIJ12, Unit Faunazaken keert echter alleen vergoedingen uit bij bedrijfsmatige schade.