X

May 2023
PRAKTIJKPROEF GANZENVERJAGING M.B.V. DRONES IN UTRECHT SUCCESVOL

PRAKTIJKPROEF GANZENVERJAGING M.B.V. DRONES IN UTRECHT SUCCESVOL

In 2022 heeft het bureau: CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met het bedrijf Drowgoo, in opdracht van de provincie Utrecht en in afstemming met de provinciale werkgroep Alternatief beheer, waarin naast de provincie ook vertegenwoordigd zijn: LTO-Noord, Dierenbescherming, BIJ12 Faunazaken en de Faunabeheereenheid Utrecht, onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van drones bij het verjagen van ganzen op grasland.
[+] Lees meer...
GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING BINNEN GANZENCLUSTERS ZORGT VOOR RESULTAAT

GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING BINNEN GANZENCLUSTERS ZORGT VOOR RESULTAAT

De afgelopen maanden zijn er vier Ganzencluster-bijeenkomsten geweest. De aanleiding hiervoor waren signalen uit het veld over de onbekendheid van de ganzenclusters.
[+] Lees meer...
VOORZIENINGENRECHTER STAAT BEHEER VAN VOSSEN IN UTRECHTSE WEIDEVOGELGEBIEDEN WEER TOE

VOORZIENINGENRECHTER STAAT BEHEER VAN VOSSEN IN UTRECHTSE WEIDEVOGELGEBIEDEN WEER TOE

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft gisteren geoordeeld dat het voorlopig weer is toegestaan om vossen te doden in de Utrechtse weidevogelgebieden. Volgens de Raad van State komt het voortbestaan van de vos hiermee niet in gevaar, terwijl het met de weidevogel wel slecht gaat. Die moet zo beschermd worden.
[+] Lees meer...
JAARVERSLAG 2022 FBE UTRECHT GEPUBLICEERD

JAARVERSLAG 2022 FBE UTRECHT GEPUBLICEERD

De FBE Utrecht heeft haar jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het jaarverslag biedt naast een beeld van onze werkzaamheden en een terugblik op 2022 ook een feitelijke weergave van het gerealiseerde beheer en daarmee een overzicht van de stand van zaken van het Utrechtse faunabeheer.
[+] Lees meer...
DEFENSIE DRAAGT BIJ AAN NATUURONTWIKKELING

DEFENSIE DRAAGT BIJ AAN NATUURONTWIKKELING

Op 24 mei jl. bracht het bestuur op uitnodiging van het Rijksvastgoedbedrijf een bezoek aan het militair oefenterrein De Vlasakkers. Een oefenterrein en tegelijkertijd natuurgebied van 260 hectare, direct gelegen naast de Amersfoortse Bernhardkazerne.
[+] Lees meer...
STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND, FBE UTRECHT EN WBE KROMME RIJN BUNDELEN KRACHTEN

STICHTING ZWERFKATTEN NEDERLAND, FBE UTRECHT EN WBE KROMME RIJN BUNDELEN KRACHTEN

Om het aantal predatiegevallen door verwilderde katten tegen te gaan coördineert de FBE Utrecht het TNR-C project. TNRC staat voor Trap Neuter Return/Relocate en Care en is een vorm van alternatief beheer. In dit project worden verwilderde katten gevangen, geneutraliseerd (gecastreerd/gesteriliseerd) en onder eigenaarschap teruggeplaatst/herplaatst.
[+] Lees meer...
VOORZIENINGENRECHTER RvS TREFT ORDEMAATREGEL: ONTHEFFING VOS/WEIDEVOGELS UTRECHT PER DIRECT GESCHORST

VOORZIENINGENRECHTER RvS TREFT ORDEMAATREGEL: ONTHEFFING VOS/WEIDEVOGELS UTRECHT PER DIRECT GESCHORST

Op 4 mei jl. heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State het verzoek tot voorlopige voorziening behandeld aangevraagd door: AnimalRights, Fauna4Life en Faunabescherming inzake de door GS Utrecht aan de Faunabeheereenheid Utrecht afgegeven ontheffing voor het doden van vossen ter bescherming van weidevogels.
[+] Lees meer...
April 2023
INFORMATIEBLAD VOORKOMEN FAUNASCHADE DOOR KNALAPPARATEN EN VOGELAFWEERPISTOLEN

INFORMATIEBLAD VOORKOMEN FAUNASCHADE DOOR KNALAPPARATEN EN VOGELAFWEERPISTOLEN

Knalapparaten en vogelafweerpistolen worden gebruikt voor het verjagen van vogels en zoogdieren ter voorkoming van faunaschade in de landbouw. Mits in combinatie toegepast met andere visuele verjaagmiddelen is het een effectief middel om faunaschade te voorkomen. Vanwege hun forse geluidsproductie kunnen gemeenten nadere voorwaarden stellen aan het gebruik ervan. In dit overzicht wordt hier nader op ingegaan.
[+] Lees meer...
MONITORING: EEN KWESTIE VAN EEN LANGE ADEM

MONITORING: EEN KWESTIE VAN EEN LANGE ADEM

We schrijven het jaar 2000: groot vuurwerk luidt het nieuwe millennium in, zonder problemen door de gevreesde millenniumbug en in Den Haag wordt hard gewerkt aan de integratie van de bestaande wetgeving met betrekking tot het behoud en de bescherming van diersoorten in de vorm van de Flora- en faunawet.
[+] Lees meer...
MINISTER VAN DER WAL KONDIGT STELSELWIJZIGING FAUNABEHEER AAN

MINISTER VAN DER WAL KONDIGT STELSELWIJZIGING FAUNABEHEER AAN

Op 4 april jl. heeft de Minister voor Natuur en Stikstof, een zogenaamde verzamelbrief soortenbeleid naar de kamer gestuurd. Met deze brief informeert zij de Tweede Kamer over een aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid, waar relevant gekoppeld aan moties van en toezeggingen aan de Kamer. Een niet onbelangrijk deel van deze brief is gewijd aan het onderwerp: Jacht en Faunabeheer.
[+] Lees meer...
GANZEN VERJAGEN MET BEHULP VAN DRONES

GANZEN VERJAGEN MET BEHULP VAN DRONES

Op 30 maart jl. presenteerde CLM Onderzoek en Advies haar resultaten van het onderzoek dat zij in opdracht van de provincie Utrecht heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden om met drones ganzen te verjagen. Dit onderzoek werd uitgevoerd tezamen met het bedrijf Drowgoo, verantwoordelijk voor het leveren en besturen van de drones.
[+] Lees meer...
GROEN CAFE: VERJAGING MET DRONES EEN DIERVRIENDELIJKER ALTERNATIEF?

GROEN CAFE: VERJAGING MET DRONES EEN DIERVRIENDELIJKER ALTERNATIEF?

Op woensdag 19 april jl. organiseerde de Faunabeheereenheid Utrecht in de Grebbelounge te Renswoude een Groen Café. Gijs de Kruif, voorzitter FBE Utrecht, verwelkomde eenieder en gaf in zijn welkomstwoord aan dat het faunadossier momenteel erg in ontwikkeling is.
[+] Lees meer...
INNOVATIES IN FAUNABEHEER

INNOVATIES IN FAUNABEHEER

In 2022 heeft het bureau: de Natuurverdubbelaars in opdracht van de provincie Utrecht en in afstemming met de provinciale werkgroep Alternatief beheer, waarin naast de provincie ook vertegenwoordigd zijn: LTO-Noord, Dierenbescherming, BIJ12 Faunazaken en de Faunabeheereenheid Utrecht, een onderzoek uitgevoerd naar innovaties in faunabeheer, gericht op ganzenwering en -verjaging. De centrale vraag was welke innovatieve methoden voor ganzenwering en -verjaging beschikbaar zijn en hoe de provincie ...
[+] Lees meer...
THE SKY IS THE LIMIT: DRONE VLIEGEN IN DE PRAKTIJK

THE SKY IS THE LIMIT: DRONE VLIEGEN IN DE PRAKTIJK

Op 4 april jl. hebben enkele collega’s van de Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht een praktijktraining dronevliegen gevolgd onder de begeleiding van Jan Wiersma van Vliegend.nl.
[+] Lees meer...
PROVINCIALE FAUNATELLING: RUIM 900 TELLERS OP PAD!

PROVINCIALE FAUNATELLING: RUIM 900 TELLERS OP PAD!

Zaterdag 1 april jl. organiseerde de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE) een provincie dekkende faunatelling in samenwerking met de Utrechtse Wildbeheereenheden, de Terreinbeherende organisaties (Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), LTO Noord, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, het Utrechts Particulier Grondbezit en de provincie Utrecht.
[+] Lees meer...
March 2023
KENNISSYMPOSIUM FAUNAZAKEN

KENNISSYMPOSIUM FAUNAZAKEN

Discussies over het faunadossier spelen zich, net als bij veel andere (natuur)dossiers, steeds vaker af in de rechtszaal. Beleid, faunaplannen en ontheffingen worden juridisch aangevochten, vaak met succes. Wat betekent die juridisering voor het faunadossier en wat is de oorzaak?
[+] Lees meer...
HAZEN VEROORZAKEN SUBSTANTIELE SCHADE AAN FRUITTEELTBEDRIJF IN JAARSVELD

HAZEN VEROORZAKEN SUBSTANTIELE SCHADE AAN FRUITTEELTBEDRIJF IN JAARSVELD

Vrijdagochtend 10 maart jl. heeft de Faunabeheereenheid Utrecht een werkbezoek georganiseerd aan een fruitteeltbedrijf (appels en peren) te Jaarsveld. Reden van samenkomst: de substantiële schil- en vraatschade die hazen toebrengen aan de recent aangeplante fruitbomen op dit bedrijf.
[+] Lees meer...
STAND VAN ZAKEN ONTHEFFING VOS UTRECHT

STAND VAN ZAKEN ONTHEFFING VOS UTRECHT

Op 21 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht een beslissing op bezwaar genomen naar aanleiding van een bezwaar en een daartoe door Faunabescherming ingesteld beroep bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen het doden van vossen in relatie tot het beschermen van weidevogels alsmede Freilandkippen.
[+] Lees meer...
REEENBEHEER INFORMATIEAVOND

REEENBEHEER INFORMATIEAVOND

Op 1 maart jl. heeft de Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht een thematische avond over reeën en het beheer daarvan georganiseerd voor de in Utrecht aanwezige negen (9) breedsamengestelde reeëncommissies.
[+] Lees meer...
February 2023

MET DRONES EN LASER ACHTER DE GANZEN AAN

Rij op een normale voorjaarsdag door de Eempolder en je ziet weilanden vol kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen. Tienduizenden waren er vorig jaar. Op dit moment is nauwelijks nog een gans te bekennen. Waar ze wel zijn? Niet in de Eempolder en dat is waar het pilotproject van de Faunabeheereenheid Utrecht om draait.
[+] Lees meer...
Page 1 of 5 FirstPrevious [1]2345 Last