X

FBE STRUCTUUR

 

De faunabeheereenheid (FBE) kenmerkt zich als een (netwerk-)organisatie waarin een groot aantal organisaties nauw samenwerken. Planmatig faunabeheer beperkt zich evenwel niet tot het (groene) buitengebied. De FBE werkt ook voor en samen met onder andere gemeenten, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, bedrijven, recreatieschappen, waterschappen, wegbeheerders en terreinbeheerders. De FBE is daarmee de grootste koepelorganisatie van actief in het buitengebied betrokken vrijwilligers en professionals in de provincie Utrecht op het gebied van faunabeheer. De FBE is dé kennispartner van de provincie inzake het faunabeheer op zowel ecologisch, juridisch en beheertechnisch niveau. De FBE is het scharnierpunt tussen de beleidsdoelstellingen van de provincie en het realiseren daarvan door maatschappelijke partijen, vertegenwoordigd in de FBE.

Het bestuur van de FBE Utrecht is dan ook breed samengesteld. Hierin werken jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Utrecht op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven. De FBE is een stichting die overeenkomstig de wettelijke bepalingen het provinciaal faunabeleid door vertaalt in uitvoeringsbeleid en een duurzame en planmatige aanpak borgt. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Het bestuur kent de volgende samenstelling: 

De FBE coördineert de uitvoering van een verantwoord en duurzaam faunabeheer in Utrecht. Voor deze uitvoering ontvangt de FBE subsidie van de provincie. Het werkgebied van de FBE beslaat de gehele provincie Utrecht. Het bestuur wordt voor de uitvoering van deze taken bijgestaan door een professioneel bureau bestaande uit:

 • De heer J. (Jeroen) Nuissl - Directeur
 • Mevrouw H. (Hanne) Tersmette-Strijland - Programmamanager fauna
 • De heer H. (Hans) Ernsten - Projectleider
 • Mevrouw K. (Kimberly) Platjouw - Adviseur faunazaken
 • Mevrouw T. (Terry) Scholman - Officemanager

 

WAT WIJ DOEN

De missie van de FBE Utrecht is het binnen het wettelijk kader coördineren van de uitvoering van een verantwoord en duurzaam faunabeheer door het maken en vaststellen van faunabeheerplannen en het stimuleren, faciliteren en coördineren van de planmatige realisatie ervan. De visie die hieraan ten grondslag ligt is het realiseren van een duurzaam faunabeheer met als motto: ‘niets doen waar het kan, beschermen waar nodig en ingrijpen als het moet!’

Wij coördineren de uitvoering van een verantwoord en duurzaam faunabeheer in Utrecht onder andere door:

 • Het monitoren van de stand van in het wild levende dierpopulaties;
 • Het opstellen van faunabeheerplannen;
 • Wildbeheereenheden te machtigen om de wildstand te beheren;
 • Grondgebruikers te machtigen om schade te voorkomen/bestrijden;
 • Advies te geven aan jagers, beheerders, grondgebruikers, burgers, gemeenten en provincie. 

Bij de uitvoering van een verantwoord en duurzaam faunabeheer en de bestrijding van schade aangericht door diersoorten dient volgens de wet rekening te worden gehouden met de: 

 • Volksgezondheid en openbare veiligheid;
 • Veiligheid van luchtverkeer;
 • Schade aan gewassen, vee, visserij, bossen en;
 • Schade aan flora en fauna;
 • En andere belangen bepaald door de provincie Utrecht.

 

COÖRDINATIE EN UITVOERING DOOR WBE

De feitelijke uitvoering van het faunabeheer gebeurt door ca. 1.500 jachtaktehouders verenigd in 9 wildbeheereenheden (WBE’s) die elk hun eigen werkgebied van minimaal 5000 ha hebben. De WBE’s beschikken over uitgebreide gebiedskennis, hebben ruime ervaring in het faunabeheer en hebben overzicht van wat er in hun werkgebied precies speelt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor grondgebruikers en burgers en ondersteunen hen bij het voorkomen van faunaschade en het beheren van populaties in het wild levende dieren. Ook verzamelen ze afschot- en telgegevens van een groot aantal diersoorten. Het werk van de WBE vormt een belangrijk onderdeel in de uitvoering van het faunabeheer. De WBE-werkgebieden en hun contactgegevens zijn te vinden onder WBE-overzicht.

 

MACHTIGING EN REGISTRATIE

Het beheer van de WBE’s begint met ontheffingen, vrijstellingen en opdrachten welke de FBE ontvangt van de provincie. De FBE zet deze uit via een digitaal FaunaRegistratie Systeem (FRS) met daarbij de voorwaarden die gelden. De WBE’s schrijven de machtigingen vervolgens door naar hun jachthouders. In FRS staat zo geregistreerd wie wat doet in welk gebied. De uiteindelijke uitvoerder kan daarmee populatiebeheer en/of schadebestrijding regelen. Tevens worden de genomen verjaag- en bejaagacties in het digitale systeem vastgelegd. Zo heeft de FBE een overzicht van alle genomen maatregelen.