X

CHECKLIST ONTHEFFING

 

CHECKLIST ONTHEFFINGSAANVRAAG

Heeft u of overlast of schade door beschermde inheemse dieren en leveren de toegepaste preventieve maatregelen niet of onvoldoende effect op dan kunt u een ontheffing aanvragen voor aanvullende (beheer)maatregelen.

Een verzoek tot het gebruik mogen maken van een reeds bestaande ontheffing of het aanvragen van nieuwe ontheffingen dient primair plaats te vinden bij de wildbeheereenheid in het werkgebied waar het schadeperceel of de overlast-gevende situatie zich voordoet. Heeft u een zeer complexe situatie? Neemt u in dat geval gerust even contact op met de faunabeheereenheid voor nader advies of afstemming.

Het aanvragen van nieuwe ontheffingen is vaak een complex en tijdrovend proces. De termijnen die de provincie hierbij hanteert zijn opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht (maximaal 13 weken met mogelijkheid tot verlenging). Houdt hier dus tijdig rekening mee! Een adequate onderbouwing en het zorgvuldig en volledig verstrekken van alle noodzakelijke gegevens bespoedigen in de regel het provinciale besluitvormingsproces.

Voor het kunnen aanvragen van een ontheffing is een goede motivatie zeer belangrijk. Met een ontheffing wordt er door de provincie immers toestemming gegeven om van bepaalde wettelijke verboden af te wijken. Belangrijk hierbij is dus dat er adequaat aangetoond kan worden waarom een ontheffing noodzakelijk is en welke (preventieve) maatregelen er al zijn getroffen om de schade en overlast te voorkomen. Enkel wanneer er een gedegen motivatie met dito beschrijving van een effectieve uitvoering aanwezig is kan de provincie besluiten een ontheffing te verlenen.

Voor nieuwe ontheffingsaanvragen buiten het faunabeheerplan om dient u in ieder geval de volgende gegevens aan te leveren bij uw WBE (of FBE in het geval van complexe aanvragen):

  • Uw naam en contactgegevens (NAW-gegevens);
  • Beschrijving van de diersoort welke u wenst te bestrijden inclusief een toelichting van de noodzaak van bestrijding;
  • Een beschrijving van de getroffen preventieve/alternatieve maatregelen inclusief een toelichting waarom deze naar uw mening niet (voldoende) effectief zijn;
  • Beschrijving van de periode (op de dag) waarin u de gewenste bestrijding wilt uitvoeren en de gewenste duur van de ontheffing;
  • Beschrijving van de middelen waarvan u gebruik wenst te maken inclusief een toelichting waarom u deze middelen wenst te gebruiken;
  • Locatie waar het beheer dient plaats te vinden inclusief kaart van het betreffende gebied/perceel (1:25.000).

U ontvangt doorgaans binnen 13 weken een reactie van de provincie, echter kan deze periode verlengd worden met 7 weken. Dien uw aanvraag dus tijdig in! Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.