X

 FAUNABEHEERPLAN

 

Eén van de belangrijkste taken van de faunabeheereenheid (FBE) is het opstellen van een faunabeheerplan volgens welke het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren en de uitoefening van jacht dienen plaats te vinden. Deze taak van de FBE en de eisen waaraan een faunabeheerplan moet voldoen zijn vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb). Door het opstellen van een faunabeheerplan streeft de FBE Utrecht er naar om op planmatige wijze uitvoering te geven aan haar taken. In het faunabeheerplan is informatie opgenomen over de populatieontwikkelingen van de te beheren diersoorten, schade die in het verleden is opgetreden, schade die in de toekomst te verwachten is en de te nemen maatregelen ter voorkoming en bestrijding van deze schade.

Aan de grondslag van een faunabeheerplan ligt onder meer de data afkomstig van de jaarlijkse faunatellingen, het beheer van voorgaande jaren wat geregistreerd wordt in het digitale FaunaRegistratie Systeem (FRS), kennis over de staat van instandhouding afkomstig van kennisorganisaties, schadegegevens van BIJ12 en actuele (landelijke) ontwikkelingen.

Aan het opstellen van een faunabeheerplan worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het faunabeheerplan kan worden begonnen moet het plan eerst door Gedeputeerde Staten (GS) zijn goedgekeurd en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan.  Een faunabeheerplan heeft een geldigheid van zes jaar, na zes jaar dient het voorgaande plan en hieruit volgend beheer geëvalueerd te worden en dient er een nieuw plan opgesteld te worden.
 
Het huidige faunabeheerplan 2019 - 2025 kunt u bekijken onder publicaties op deze website