X

GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING BINNEN GANZENCLUSTERS ZORGT VOOR RESULTAAT
25 May 2023

GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING BINNEN GANZENCLUSTERS ZORGT VOOR RESULTAAT

De afgelopen maanden zijn er vier Ganzencluster-bijeenkomsten geweest. De aanleiding hiervoor waren signalen uit het veld over de onbekendheid van de ganzenclusters. De vier ganzenclusters zijn op aangeven van het PGU opgericht om binnen de geldende wet en regelgeving gebiedsgericht uitvoering te geven aan het ganzenbeheer en dit samen met de stakeholders te evalueren en te optimaliseren. In ieder cluster waren de uitvoerenden uitgenodigd om samen met de FBE het afgelopen beheer jaar te evalueren en de (on)mogelijkheden met elkaar te bespreken. De opkomst varieerde van 15 tot 45 personen per avond. 

Tijdens de bijeenkomsten hebben Sandro Broeke in zijn rol van ganzencoördinator en Hans Ernsten namens de FBE de ganzenbeheerresultaten van 2022 aan de aanwezigen gepresenteerd en nader toegelicht. Voorafgaand werd er ingegaan op de rollen en taken van de verschillende stakeholders. Denk hierbij aan de provincie, FBE en WBE. Er is verteld wie wat doet en wat er van die partijen wordt verwacht. Dit met als doel helder te maken waarvoor de ganzenclusters in het leven zijn geroepen. Daarna volgden de doelstanden van de diverse ganzensoorten en schadecijfers uit 2021. Ook werd er dieper ingegaan op de verschillende beheervormen en werden de behaalde resultaten per beheervorm gepresenteerd. Naast het beheer met het geweer vinden er immers ook acties in het kader van nestbehandeling en ruivangsten plaats. Aansluitend op de presentatie was er ruimte voor discussie met de aanwezigen. Een veel gehoorde opmerking was de diversiteit aan regels die voor de verschillende ontheffingen gelden. We hebben in Utrecht 18 verschillende ganzenontheffingen met elk hun eigen voorwaarden, de vraag naar harmonisatie blijkt groot. Veel uitvoerende jagers zijn terughoudend als gevolg van de complexe regelgeving tijdens de uitvoering van het beheer. Verder werd er gepleit voor jaarrondbeheer van grauwe gans en verruiming van afschotperioden voor de kol- en brandganzen. Dit leidde tot levendige discussie.

Na afloop gaven de aanwezigen aan positief tegenover de bijeenkomsten te staan en waren enthousiast over de ontvangen informatie. “Nu hebben we een beter inzicht in de resultaten van al onze inspanningen!” Daarnaast werd het gewaardeerd dat de FBE zich laat informeren door de uitvoerende ganzenbeheerders. Vanuit de FBE is er toegezegd dat de op- en aanmerkingen met de provincie worden gedeeld zodat dit als input voor het volgende faunabeheerbeheerplan kan worden gebruikt. We kijken terug op vier interessante bijeenkomsten en denken na over een vervolg.