X
DAS

 

De das is een tot 80 centimeter lange en 30 centimeter hoge martersoort. Meest opvallend is zijn grijze lichaam met brede kop en spitse snuit met brede zwart-witte strepen. De das zoekt ’s nachts naar eten en verblijft overdag in zijn burcht: een serie ondergrondse tunnels die hij soms met de vos deelt. Verreweg de meeste zijn te vinden op de Veluwe, de Maasvallei en in Zuid-Limburg. De das verblijft in de akker- en weidelandschappen met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Hij is een alleseter: van knollen, klaver, gras en vruchten tot kleine dieren als wormen, slakken en kikkers. Een dassenpaar blijft levenslang bij elkaar. Het vrouwtje werpt eens per jaar een nest van 1 tot 5 jongen. 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

In de jaren ‘70 was de das een schaarse vertoning. Door het uitzetten van dassen groeide de populatie gestaag waardoor de das nu niet meer bedreigd is. Het succes van de dassenpopulatie leidt lokaal soms tot probleem. Dassen brengen op sommige plekken schade toe aan de maïsteelt en ze wroeten in akkerranden op zoek naar kevers en insectenlarven. De das wordt nogal eens beschuldigd van het toebrengen van schade aan graslanden en maïspercelen, terwijl dat in werkelijkheid is veroorzaakt door wilde zwijnen. De schade is makkelijk te herkennen: dassen krabben de bladeren van de kolf weg (en laten een krans van blaadjes achter), zwijnen vreten door het blad de maïs op. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De das wordt door de Wet natuurbescherming beschermd: niet verjagen en niet jagen. Schadegevoelige gewassen als maïs kunnen wel met rasters worden beschermd (passief weren). Jaarlijks worden in Nederland zo’n 1.000 dassen doodgereden. Gemeenten plaatsen rasters langs wegen en tunnels om de dieren veilig te laten oversteken. Automobilisten kunnen helpen om dit soort schade te voorkomen door op het platteland ‘s avonds rustig te rijden en de bermen in de gaten te houden. Ziet u een aangereden das, meld dat bij de politie (0900-8844). Meer informatie hoe schade van dassen te voorkomen kunt u vinden in de faunaschade preventiekit (module das) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

In de provincie Utrecht is geen ontheffing voor dassen beschikbaar. Voor bedrijfsmatige gewasschade kan er een tegemoetkomingsaanvraag ingediend worden bij BIJ12, Unit Faunazaken.

  

HET WETEN WAARD

  • Het haar van de das werd vroeger gebruikt in verf- en scheerkwasten.
  • De das is familie van de otter, de wezel, de bunzing, de nerts en de boom- en steenmarter. 

  

MEER WETEN

- over de opvang van dassen: Das en Boom
- over de leefwijze van de das: Zoogdiervereniging/das