X
KAUW

 

De kauw is een zwarte vogel van rond de 30 centimeter met een stevige, korte snavel en kleine lichtgrijze oogjes. Zijn achterhoofd is vaak lichter dan het zwarte lijf. De kauw is familie van de kraai, maar is iets kleiner van stuk. Net als de kraai woont hij in stad en op het platteland, in holle bomen, oude nesten, nestkasten of in schoorstenen. De kauw is een alleseters, hij eet zaden, knoppen, insecten, kadavers maar ook zwerfafval. 
 

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Kauwen kunnen veel schade aanrichten. Ze pikken landbouwgewassen als granen, maïs, bollen, fruit en groenten kapot. De vogels bevuilen gewassen en pikken plastic kapot dat kuilvoer moet afschermen. Ze bemachtigen eieren en jagen op jonge vogeltjes en jongen van hazen en konijnen. Binnen de bebouwde kom kan er sprake zijn van geluidsoverlast van kraaiachtigen en overlast door de uitwerpselen. De vogels vallen ook wel eens auto’s aan en beschadigen de lak.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Kauwen mogen worden verjaagd ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen. Dit kan doormiddel van inzet van akoestische en visuele middelen. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module kraaiachtigen) van BIJ12. Heeft u als bewoner overlast van kauwen of kraaiachtigen, dan kunt u het beste de vogels niet voeren, afval verwijderen en draden spannen of anti-nestelprikkers plaatsen.  
 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Kauwen mogen in het hele land met het geweer worden gedood om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. BIJ12 keert geen vergoedingen uit bij schade. Geldende vrijstellingen en ontheffingen:

  • Landelijke vrijstelling kauw: jaarrond van zonsopkomst tot zonsondergang mogen kauwen gevangen en gedood worden ter voorkoming van (dreigende) schade aan door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen. Toegestane middelen zijn geweren, honden (niet zijnde lange honden), haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds. Gebruik van niet-levende lokvogels, akoestische middelen en lokvoer (niet vergiftigd of verdovend) is toegestaan. Vrijstelling niet geldig op zon- en feestdagen.
  • Ontheffing kauw vangkooi: van 1 juli t/m 31 augustus mogen kauwen ter voorkoming van schade aan perenteelt worden gevangen en gedood met behulp van vangkooien. Dit is enkel toegestaan op percelen met rijpende peren en direct daaraan grenzende percelen binnen WBE's Kromme Rijn en Tussen Vecht en Oude Rijn. Het gebruik van lokvogels is toegestaan. Het gebruik van het geweer is niet toegestaan op zon- en feestdagen (gebruik van luchtdrukgeweer is wel toegestaan op zon- en feestdagen). De vangkooi dient dagelijks gecontroleerd te worden.
  • Daarnaast kunnen agrariërs met belangrijke schade in gebieden kleiner dan 40 hectare een individuele ontheffing aanvragen via hun WBE.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

HET WETEN WAARD

  • De kauw behoort met de (Vlaamse) gaai, roek, ekster, bonte en zwarte kraai en de raaf tot de kraaiachtigen.
  • Een paartje kauwen trekt altijd samen op en blijft het hele leven bij elkaar.

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de kauw: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de kauw in Nederland: Sovon