X
SPREEUW

 

De spreeuw is een in Nederland algemeen voorkomende broedvogel die ook buiten de broedtijd in grote aantallen voorkomt. Spreeuwen broeden in holten en produceren jaarlijks twee legsels van 4 tot 6 eieren. Het voedsel bestaat tijdens de broedperiode voornamelijk uit insecten terwijl daarbuiten ook veel bessen en vruchten worden gegeten. In de nazomer en herfst wordt de Nederlandse populatie aangevuld met grote aantallen spreeuwen uit Oost- en Noordoost-Europa. Spreeuwen vormen dan groepen van (tien)duizenden exemplaren. Op slaapplaatsen komen soms groepen van meer dan 100.000 exemplaren voor. Tijdens de piek van de najaarstrek kunnen over heel Nederland tot 2 miljoen spreeuwen in één week doortrekken.

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Spreeuwen kunnen schade veroorzaken aan zacht fruit, druiven, pit- en steenvruchten, riet- en griend teelt en olifantsgras. Eind mei nemen de aantallen spreeuwen toe als gevolg van het in korte tijd uitvliegen van veel jongen. In de fruitteelt kan dan schade optreden in de vorm van vraat- en pikschade, vervuiling en vernieling door takbreuk. Aangepikte vruchten gaan rotten en kunnen hierdoor het overige fruit aantasten. In het najaar verzamelen spreeuwen zich in grote groepen die uit (tien)duizenden exemplaren kunnen bestaan. Gedurende de nacht zoeken ze een gemeenschappelijke slaapplaats in onder andere percelen van riet-, griendteelt en olifantsgras. Door de grote aantallen gaan de gewassen plat liggen waardoor mogelijk rotting inzet en het gewas verloren gaat.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Zangvogels worden het meest effectief geweerd met behulp van netten of via akoestische of visuele afschrik methoden. Met name netten zijn hierbij bewezen effectief maar wel een zeer kostbare methode en met name geschikt bij hoge schadedruk. Bij minder hoge schadedruk kunnen imitaties van predatoren en akoestische middelen een beter alternatief zijn. Bij alle verjagingsmiddelen is het van groot belang om al vroeg in het jaar preventieve middelen te plaatsen om zo het habitat onaantrekkelijk te maken voordat schade ontstaat. Kijk voor meer informatie naar de faunaschade preventiekit (module kleine zangvogels) van BIJ12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De spreeuw mag worden verjaagd en gedood op basis van onderstaande ontheffingen:

  • Ontheffing spreeuw rijpend fruit: van 1 juni t/m 31 oktober van zonsopkomst tot zonsondergang mogen spreeuwen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen worden gedood met behulp van een geweer/haviken/slechtvalken/woestijnbuizerds als ondersteunende verjaagmethode. Dit mag enkel plaatsvinden op schadegevoelige percelen met rijpend fruit en direct daaraan grenzende percelen binnen WBE's Kromme Rijn en Tussen Vecht en Oude Rijn. Tot afschot mag slechts over worden gegaan nadat tenminste twee preventieve maatregelen zoals genoemd in de faunaschade preventiekit (module kleine zangvogels) van BIJ12 zijn ingezet. De ontheffing is niet geldig op zon- en feestdagen.
  • Ontheffing spreeuw olifantsgras: van 1 augustus t/m 30 november van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang mogen spreeuwen ter voorkoming van belangrijke schade aan olifantsgras worden gedood met behulp van een geweer als ondersteunende verjaagmethode. Ondersteunend afschot is alleen toegestaan op percelen direct grenzend aan de slaapplaats en op de slaapplaats rondvliegende en invallende vogels, binnen WBE Kromme Rijn. Tot afschot mag slechts over worden gegaan nadat tenminste twee preventieve maatregelen zoals genoemd in de faunaschade preventiekit (module kleine zangvogels) van BIJ12 zijn ingezet. De ontheffing is niet geldig op zon- en feestdagen.

Originele ontheffingen/vrijstellingen/opdrachten zelf zijn te allen tijde leidend. Hierboven genoemde voorwaarden zijn niet leidend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

  

HET WETEN WAARD

  • De spreeuw kan het geluid van een aantal vogels, kikkers en zoogdieren perfect imiteren.
  • Spreeuwen vormen vaak grote ‘dansende’ groepen in de lucht boven hun slaapplaats.

 

MEER WETEN

- over de leefwijze van de spreeuw: Vogelbescherming
- over de aantallen en verspreiding van de spreeuw in Nederland: Sovon