X

.

ONTHEFFING

 

De Wet Natuurbescherming (Wnb) beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren. Echter kunnen er uitzonderingen worden gemaakt als in het wild levende dieren schade aanbrengen aan verkeer, land- en tuinbouw of natuur. Deze uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen voor specifieke schades of gebieden. 

De provincie kan ontheffing verlenen aan de faunabeheereenheid (FBE) voor het verjagen en bejagen van beschermde diersoorten, waarna de FBE vervolgens de WBE machtigt. De ontheffing wordt uitgegeven voor diersoorten die structureel voor schade zorgen of waarvan de populatie beheerd dient te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor grauwe ganzen (vanwege de groeiende populatie en overschrijding van de draagkracht). Deze structurele ontheffingen worden verleend op basis van een faunabeheerplan waarin per diersoort een analyse van het probleem en een onderbouwing (eventueel schadecijfers) voor de te nemen beheermaatregelen is geformuleerd.

Ontheffingen, van in de Wnb genoemde verboden, worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten. De provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend, onder andere voor de volgende diersoorten:

  • Diverse ganzensoorten;
  • Knobbelzwaan;
  • Konijn;
  • Meerkoet;
  • Ree;
  • Vos