X

VRIJSTELLING

 

LANDELIJKE VRIJSTELLING
Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke schade kunnen veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van LNV) een zestal diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst.

Dat zijn de Canadese gans, houtduif, kauw, vos, zwarte kraai en het konijn. Het is toegestaan deze diersoorten bij (dreigende) belangrijke schade (zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming) in heel Nederland te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Deze lijst kan door het Ministerie van LNV worden beperkt of uitgebreid. 

 

PROVINCIALE VRIJSTELLING
Daarnaast is de provincie ook bevoegd om voor in haar provincie belangrijke schadeveroorzakende soorten een provinciale vrijstellingslijst op te stellen. In de provincie Utrecht is een provinciale vrijstelling beschikbaar voor verjagen met ondersteunend afschot van grauwe gans, kolgans en brandgans in de winterperiode (1 november tot 1 maart) en het jaarrond vangen en doden van veldmuizen.. Aan een vrijstelling hangen wel voorwaarden welke zijn opgenomen in de Verordening Natuur en Landschap