X

ALGEMEEN


WELKOM OP DE WEBSITE VAN FAUNABEHEEREENHEID UTRECHT

De Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht is een organisatie welke zich bezighoudt met het coördineren van een effectief en efficiënt faunabeheer binnen de provincie Utrecht. Ze regelt het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door te werken aan schadebestrijding en beheer van dierpopulaties.

De zorg voor een duurzaam faunabeheer vergt om een continue weging van belangen. Flora en fauna zijn in Nederland van grote economische en intrinsieke waarde, echter veroorzaken in het wild levende dieren soms overlast bij bijvoorbeeld verkeer en land- en tuinbouw, waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Voor een planmatig beheer heeft de provincie de FBE Utrecht erkend als samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van natuurbeheer, landbouw, particulier grondeigendom en de jacht. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) is dit verbreed met maatschappelijke organisaties. De FBE zorgt voor een adequate coördinatie van een duurzaam en planmatig faunabeheer alsmede de goede afweging van belangen van de participerende partijen.

De FBE kan bij overlast- of schadeveroorzakende in het wild levende dieren ingrijpen op basis van de Wnb. Deze wet waarborgt de bescherming en het behoud van in het wild levende dier- en plantensoorten. Het ‘zomaar’ jagen op dieren is niet wenselijk en op grond van deze wet ook niet mogelijk.

Met deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het faunabeheer in de provincie Utrecht. We voorzien u in informatie en helpen we u als grondgebruiker, jacht(akte)houder en andere betrokkene bij het nemen van juiste maatregelen.

Als faunabeheereenheid willen wij midden in de samenleving staan, want samen met alle betrokkenen zijn wij verantwoordelijk voor een duurzaam faunabeheer in onze provincie. Heeft u tips en suggesties, of gewoon een vraag, laat het ons weten via een mail naar secretariaat@fbeutrecht.nl.

ACTUEEL